Regulamin


REGULAMIN
Konkursu „Drużyna Energii“

 

DEFINICJE
§1

Dla potrzeb Konkursu, pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1.  Ambasadorzy Drużyny ENERGII – oznacza sportowców i osoby związane ze światem sportu zaangażowane w Konkurs, tj.: Marek Citko, Krzysztof Golonka, Bartosz Ignacik i Krzysztof Ignaczak.
 2. Finalista –  Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, który został zakwalifikowany do udziału w Etapie IV – Finale.
 3. Jury – oznacza gremium osób składające się z 3 przedstawicieli Organizatora i 3 przedstawicieli Sponsora Konkursu.
 4. Konkurs – oznacza konkurs składający się z 4 (czterech) etapów, organizowany przez Organizatora pod nazwą „Drużyna Energii”.
 5. Klub sportowy – oznacza wszelkie formy zgrupowania lub inicjatyw o charakterze sportowym a w szczególności uczniowskie kluby sportowe, pochodzące z miejscowości o liczbie mieszkańców nie większej niż 50.000.
 6. Materiał Video – oznacza plik video zapisany w formacie MP4, o rekomendowanej rozdzielczości 720p, o rozmiarze nie większym niż 25 MB i czasie trwania pomiędzy 15 a 300 sekund.
 7. Nagroda – oznacza zarówno Nagrodą Główną Zawodnika, jak i Nagrodę Główną Szkoły.
 8. Organizator - oznacza Stowarzyszenie Promocji Sportu i Turystyki "Na Fali" z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500) przy ulicy Kolejowej 29/9, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000448335, posiadającym się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9860239314, REGON: 321330743.
 9. Opiekun – pełnoletnia osoba kontaktowa tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel szkoły podstawowej lub w przypadku klubu sportowego – osoba upoważniona do prowadzenia spraw klubu lub osoba przez taką osobę wyznaczona; na każdą szkołę podstawową lub klub sportowy przypada jeden Opiekun.
 10. Platforma – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.DruzynaEnergii.pl.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrody, sposób wyłonienia Finalistów Konkursu i przyznawania Nagród oraz przekazania im przyznanych Nagród.
 12. Szkoła podstawowa – oznacza placówkę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 13. Zawodnik – oznacza ucznia 6 lub 7 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 6 i 7 szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia ukończył 13 rok życia, posiadającego co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mającego stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub ucznia 6 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 6 szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia nie ukończył 13 roku życia, reprezentowanego przez rodziców lub opiekuna prawnego.
 14. Zestawy – Materiały Video publikowane na Platformie 4 (cztery) razy w każdym miesiącu Etapu III obrazujące zestawy ćwiczeń piłkarskich i zestawy ćwiczeń siatkarskich przygotowane przez Ambasadorów.
 15. Zgłoszenie – zgłoszenie Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego przez Opiekuna do wzięcia udziału w Konkursie dokonane za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na Platformie.

 

UCZESTNICTWO
§2

 1. Zawodnik, który w momencie zgłoszenia nie ukończył 18 roku życia, jest zobowiązany przekazać do Opiekuna przed złożeniem przez niego Zgłoszenia, formularz zgłoszenia opiekuna prawnego lub rodzica na udział małoletniego Zawodnika w Konkursie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 2. Konkurs służy – przede wszystkim – propagowaniu aktywnego – sportowego – trybu życia i zaangażowaniu uczniów Szkół podstawowych oraz członków Klubów sportowych z mniejszych miejscowości do aktywnego udziału w uprawianie sportu.

 

ETAP I - ZGŁOSZENIA
§3

 1. Zgłoszenia Opiekunów do wzięcia udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 13 listopada 2017 r. godz. 23:59:59 za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego poprzez Platformę.
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. Warunkiem skutecznego Zgłoszenia do Konkursu jest
  1. podanie wszystkich danych w formularzu na Platformie,
  2. przesłanie za pośrednictwem Platformy Materiału Video przedstawiającego zaangażowanie szkoły podstawowej lub klubu sportowego w uprawianie sportu; Materiał Video może zawierać wizerunek Zawodników jako element zbiorowości,
  3. wyrażenie przez Opiekuna zgody na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Materiału Video przez Organizatora lub Sponsora w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z Materiału Video na następujących polach eksploatacji:
   1.  utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
   2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
   3.  wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
   4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
   5. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
   6. użyczanie lub najem.
  4. złożenie przez Opiekuna oświadczenia, że:
   1. posiada wszystkie prawa do dysponowania Materiałem Video, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiału Video, w tym wszystkich jego części stanowiących samodzielny utwór,
   2. Materiał Video nie jest ograniczony prawami na rzecz osoby trzeciej,
   3. osoby, których wizerunki są utrwalone w Materiale Video, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora lub Sponsora,
   4. przesyłając Materiał Video, ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
   5. wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora lub Sponsora przez okres 5 lat od dnia Zgłoszenia,
   6. posiada pisemne zgody na wykorzystanie wizerunku Zawodnika którego wizerunek został utrwalony w Materiale Video i którego  zgłasza do udziału w Konkursie, na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora lub Sponsora przez okres 5 lat od dnia Zgłoszenia – dotyczy Materiału Video zgłoszonego w Etapie III,
   7. posiada pisemne zgody, o których mowa §2 ust. 1 Regulaminu,
   8. posiada pisemne oświadczenia opiekunów prawnych lub rodziców Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
   9. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora lub Sponsora swoich danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia Zgłoszenia bez wskazywania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy Materiał Video będzie zawierał treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Sponsora lub kodeksem etyki Sponsora dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.

 

ETAP II -  KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO
§4

 1. Do II Etapu – Etapu Kwalifikacyjnego przechodzi Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, którego Opiekun w terminie wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu, złożył Zgłoszenie, które nie zostało odrzucone przez Organizatora Konkursu w I Etapie.
 2. II Etap – Etap Kwalifikacyjny ma na celu dokonanie oceny przesłanych Materiałów Video wraz ze Zgłoszeniem i wyboru przez Jury Konkursu maksymalnie 100 (sto) Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu – Etapu Sportowego.
 3. O zakwalifikowaniu się Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do III Etapu – Etapu Sportowego Konkursu decyduje wyłącznie Jury Konkursu.
 4. Przy wyborze Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zakwalifikują się do III Etapu – Etapu Sportowego, Jury Konkursu bierze pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video, pomysł na prezentację sportowego charakteru Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego.
 5. Uchwały Jury Konkursu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Jury Konkursu. Jury Konkursu wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Jury. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury kieruje pracami Jury.
 6. Lista Szkół podstawowych i Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu - Etapu Sportowego zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie w dniu 20 listopada 2017 roku.
 7. Organizator przekaże dla każdej Szkoły podstawowej i Klubu sportowego którego Materiał Video zakwalifikowany został do udziału w III Etapie Konkursu:
  1. maksymalnie 40 strojów sportowych niezbędnych do wzięcia udziału w tym etapie, składających się z: 1 (jedna) koszulka, 1 (jedna) para spodenek, 1 (jedna) para getrów dla każdego z Zawodników, ale nie więcej niż 40 (czterdzieści) kompletów,
  2. tabliczkę informującą, że Szkoła podstawowa lub Klub sportowy bierze udział w Konkursie.
 8. Stroje sportowe oraz tabliczkę, o których mowa w ust. 7 powyżej, Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 3 grudnia 2017 roku.
 9. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, które otrzymały stroje sportowe mają prawo nanieść na tylnej części koszulek numery oraz nazwy Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, do których należą.


ETAP III -  ETAP SPORTOWY
§5

 

 1. Etap III – Etap Sportowy trwa od 4 grudnia 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku i podzielony jest na miesięczne podetapy.
 2. W trakcie Etapu III organizator opublikuje na Platformie Zestawy.
 3. W ramach III Etapu – Etapu Sportowego, Opiekun zobowiązany będzie do nagrania w każdym miesiącu trwania Etapu III Konkursu, co najmniej jednego Materiału Video z wykonywanego przez Zawodnika ćwiczenia z Zestawów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w wybranym przez siebie profilu – ćwiczenia piłkarskie lub siatkarskie i umieszczania  przez Opiekuna na Platformie.
 4. W nagraniu Materiału Video z wykonywanym ćwiczeniem, udział może wziąć wyłącznie (1) jeden Zawodnik z zakwalifikowanej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, przy czym liczba Materiałów Video pozostaje dowolna. Ten sam Zawodnik może uczestniczyć tylko w (1) jednym Materiale Video z danym ćwiczeniem w ramach Zestawów.
 5. Materiały Video będą mogły być zamieszczane każdorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego Materiał Video tematycznie dotyczy.
 6. Opiekun zamieszczając na Platformie Materiał Video wyraża zgodę na warunki określone w §3 ust. 4 Regulaminu.
 7. Każdy miesiąc rywalizacji w ramach III Etapu – Etapu Sportowego będzie podlegał (dwu) 2 stopniowej ocenie:
  1. w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę wynik stanowiący iloraz łącznej liczby wszystkich Materiałów Video przesłanych przez Opiekuna oraz łącznej liczby wszystkich uczniów danej Szkoły podstawowej lub członków danego Klubu spełniającego kryteria Zawodnika zgodnie z poniższym wzorem:

   WYNIK MIESIĄCA = LICZBA ZAMIESZCZONYCH MATERIAŁÓW VIDEO / LICZBA UCZNIÓW KLAS 6-7 W SZKOLE 
  2. w drugiej kolejności ocenie podlega (5) pięć Szkół podstawowych lub Klubów sportowych których Materiały Video uzyskały najwyższy wynik w ramach pierwszego etapu oceny, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej wg kryteriów oceny wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu.
 8. 5 (pięciu) Finalistów zostanie ogłoszonych do publicznej wiadomości na Platformie:
  1. za rywalizację w grudniu 2017 roku – do 7 stycznia 2018 r.,
  2. za rywalizację w styczniu 2017 roku – do 7 lutego 2018 r.,
  3. za rywalizację w lutym 2017 roku – do 7 marca 2018 r.,  
  4. za rywalizację w marcu 2017 roku – do 7 kwietniu 2018 r.,
  5. za rywalizację w kwietniu 2017 roku – do 7 maja 2018 r.
 9. Organizator dla każdej Szkoły podstawowej  lub Klubu sportowego, któremu przyznany został status Finalisty zorganizuje wizytę ekipy Ambasadorów Drużyny ENERGII, którzy przeprowadzą sprawdzian umiejętności sportowych Zawodników Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego – Finalisty i kolejno – dokonają oceny (dwudziestu) 20 Zawodników (w tym 10 chłopców i 10 dziewcząt) wskazanych przez Opiekuna z Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego - Finalisty.
 10. Przy przeprowadzaniu sprawdzianu umiejętności sportowych, o których mowa w ust. 9 powyżej, zastosowanie będą miały następujące reguły:
  1. Ambasadorzy przygotowują zestawy ćwiczeń;
  2. każdy z Ambasadorów dokonuje oceny w skali od 1 do 10;
  3. suma ocen wszystkich Ambasadorów stanowi wynik końcowy danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w ramach Etapu III.
 11. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przyjazd Ambasadorów Drużyny ENERGII odbył się w między 20 a 30 dniem miesiąca, w którym ogłoszony zostanie Finalista. Dokładana data i godziny wizyt ustalone zostaną przez Organizatora oraz Finalistę.
 12. Finalista zobowiązany będzie do wskazania miejsca wizyty, w którym znajdować się będzie infrastruktura sportowa w postaci: sali gimnastycznej o wymiarach min. 36m x 18m ( w okresie I-III) lub boisko o wymiarach min. 30m x 62m (IV-V) oraz boisko do piłki siatkowej.
 13. Niezależnie od oceny reprezentacji o której mowa w ust. 9 i 10 powyżej, Ambasadorzy przy każdej wizycie dokonają oceny indywidualnej każdego Zawodnika z tak określonej reprezentacji, do której zastosowanie mają – odpowiednio – reguły określone w ust. 10 powyżej.


ETAP IV -  FINAŁ
§6

 1. Etap IV – Finał jest etapem w ramach którego przyznawane są i wydawane Nagrody.
 2. Nagroda Główna Szkoły jest przyznawana 3 Szkołom podstawowym lub Klubom sportowym, którego reprezentacja Zawodników uzyskała kolejno trzy najwyższe oceny w ramach Etapu III.
 3. Nagrody Główne Zawodnika są przyznawane 3 (trzem) Zawodnikom, którzy uzyskali najwyższą ocenę w ramach Etapu III.
 4. Nagrodą Główną Zawodnika jest sprzęt sportowy, o wartości nie większej niż 300 zł brutto.
 5. Nagrodą Główną Szkoły jest wyposażenie sali do wychowania fizycznego lub innego sprzętu sportowego wskazanego przez Opiekuna, o wartości rynkowej nie większej niż:
  1. 10.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała najwyższą ocenę w ramach Etapu III,
  2. 7.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała drugą z kolei najwyższą ocenę w ramach Etapu III,
  3. 4.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała trzecią z kolei najwyższą ocenę w ramach Etapu III,
 6. Finaliści zostaną podani do publicznej wiadomości na Platformie między 20 a 30 maja 2018 roku.
 7. Wręczenie Nagrody Głównej Szkoły i maksymalnie 10 Nagród Głównych Zawodnika dla Zawodnika, którzy uzyskali najwyższą ocenę w ramach Etapu III, nastąpi na oficjalnej gali finałowej Konkursu.
 8. Gala finałowa Konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 roku, a o jej dokładnej dacie Organizator informował będzie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.DruzynaEnergii.pl oraz mediów.
 9. Opiekun Zawodnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Organizatora – najpóźniej na dzień przed realizacją Nagrody Głównej Zawodnika – swoją zgodę oraz zgody osób – Zawodnika, o których mowa w §3 ust. 4 p. 3 lit. e) Regulaminu.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7

 1. Organizator zastrzega i informuje, że część lub całość obowiązków Organizatora Konkursu może zostać powierzona do realizacji podmiotowi trzeciemu wybranemu przez Organizatora.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, iż Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym zmiana nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
 5. W trakcie każdego z etapów Konkursu organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych inicjatyw związanych z Konkursem.
 6. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: nafali@airsport.com.pl
 7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Promocji Sportu i Turystyki "Na Fali" z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500) przy ulicy Kolejowej 29/9, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000448335, posiadającym się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9860239314, REGON: 321330743.
 8. Dane osobowe Zawodników Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Zawodnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane zostały zebrane dobrowolnie.

 

Załącznik do regulaminu - Zgoda na udział dziecka w konkursie