Regulamin


REGULAMIN
Konkursu „Drużyna Energii III Edycja”

DEFINICJE

§1

Dla potrzeb Konkursu, pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Ambasadorzy Drużyny Energii – oznacza sportowców i osoby związane ze światem sportu zaangażowane w Konkurs.
 2. Finalista –  Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, który został zakwalifikowany do udziału w Etapie IV – Wielkim Finale.
 3. Finał Dyscypliny – wydarzenie w siedzibie Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, współorganizowane przez Organizatora, w którym biorą udział Ambasadorzy Drużyny Energii.
 4. Fundator – ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024.
 5. Jury – oznacza gremium składające się z 3 przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawicieli Fundatora.
 6. Konkurs – oznacza konkurs składający się z 4 (czterech) etapów, organizowany przez Organizatora pod nazwą „Drużyna Energii” na zlecenie Fundatora.
 7. Klub sportowy – oznacza wszelkie formy zgrupowania lub inicjatyw o charakterze sportowym, a w szczególności uczniowskie kluby sportowe, prowadzące działalność w miejscowości o liczbie mieszkańców nie większej niż 50.000.
 8. Materiał Video – oznacza plik video zapisany w formacie MP4, o minimalnej rozdzielczości 720p, o rozmiarze nie większym niż 100 MB i czasie trwania pomiędzy 15 a 300 sekund.
 9. Nagroda – oznacza zarówno Nagrodą Główną Zawodnika, jak i Nagrodę Główną Szkoły.
 10. Organizator - oznacza spółkę Profispot z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 84a/10, 80-175, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414942 , z kapitałem zakładowym w kwocie 190 000 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-106-44-75, REGON: 221627009
 11. Opiekun – pełnoletnia osoba wyznaczona do kontaktu z Organizatorem, tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel Szkoły podstawowej lub w przypadku Klubu sportowego – osoba upoważniona do prowadzenia spraw klubu lub osoba przez taką osobę wyznaczona; na każdą Szkołę podstawową lub Klub sportowy przypada jeden Opiekun.
 12. Platforma – strona internetowa pod adresem www.DruzynaEnergii.pl.
 13. Przywilej Finalisty Rankingowego – przywilej przyznany przez Fundatora Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo osiągania wysokiego wyniku miesiąca podczas całego ETAPU III nie uzyskał status Finalisty, uprawniający do udziału w Finale i otrzymania Nagrody Głównej Szkoły ufundowanej przez Fundatora;
 14. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrody, sposób wyłonienia Finalistów Konkursu i przyznawania Nagród oraz przekazania im przyznanych Nagród.
 15. RODO - rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 16. Szkoła podstawowa – oznacza placówkę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 17. Wielki Finał – wydarzenie zorganizowane we wskazanym prze Organizatora miejscu, w którym udział biorą Finaliści, podczas którego są przyznawane i wydawane Nagrody.
 18. Zawodnik – oznacza ucznia 6, 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 6 i 7 Szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia ukończył 13 rok życia, posiadającego co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mającego stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub ucznia 6 klasy Szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 6 Szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia nie ukończył 13 roku życia, reprezentowanego przez rodziców lub opiekuna prawnego.
 19. Zestawy – Materiały Video publikowane na Platformie  obrazujące zestawy ćwiczeń w każdej z dyscyplin, przygotowane przez Ambasadorów.


UCZESTNICTWO

§2

 1. Opiekun przed złożenie przez niego Zgłoszenia jest zobowiązany pozyskać pisemną zgodę Zawodnika lub - w przypadku Zawodnika który  w momencie zgłoszenia nie ukończył 18 roku życia – przedstawiciela ustawowego lub rodzica Zawodnika, na udział Zawodnika w Konkursie wraz z zgodą na  przetwarzanie danych osobowych Zawodnika w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, wiek, klasa i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konkursem z prawem do udostępnienia tak określonych danych osobowych Zawodnika do Fundatora w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konkursem - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Zgoda o której mowa w ust. 1 jest dobrowolna lecz niezbędna do udziału w Konkursu. Niepodanie tak określonych informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi udział w Konkursie.
 3. Konkurs służy przede wszystkim propagowaniu aktywnego, sportowego trybu życia i zaangażowaniu uczniów Szkół podstawowych oraz członków Klubów sportowych z mniejszych miejscowości do aktywnego udziału w uprawianie sportu.

ETAP I - ZGŁOSZENIA

§3

 1. Zgłoszenia Opiekunów do wzięcia udziału Szkoły lub Klubu w Konkursie przyjmowane są do dnia 28 marca 2020 r. godz. 23:59:59 za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego poprzez Platformę.
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. Warunkiem skutecznego Zgłoszenia do Konkursu jest:
  1. podanie wszystkich danych w formularzu na Platformie,
  2. przesłanie za pośrednictwem Platformy Materiału Video przedstawiającego zaangażowanie szkoły podstawowej lub klubu sportowego w uprawianie sportu; Materiał Video może zawierać wizerunek Zawodników jako element zbiorowości,
  3. wyrażenie przez Opiekuna zgody na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Materiału Video przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z Materiału Video na następujących polach eksploatacji:
   a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
   b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
   c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
   d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
   e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
   f) użyczanie lub najem.
  4. złożenie przez Opiekuna oświadczenia, że:
   a) posiada wszystkie prawa do dysponowania Materiałem Video, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiału Video, w tym wszystkich jego części stanowiących samodzielny utwór,
   b) Materiał Video nie jest ograniczony prawami na rzecz osoby trzeciej,
   c) osoby, których wizerunki są utrwalone w Materiale Video, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora i Fundatora, z wyłączeniem sytuacji w której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
   d) przesyłając Materiał Video, ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
   e) posiada pisemne zgody, o których mowa §2 ust. 1 Regulaminu,
   f) posiada pisemne oświadczenia opiekunów prawnych lub rodziców Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
   g) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
   h) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Organizatora stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
   i) wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail, klasa i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem z prawem do udostępnienia tak określonych danych osobowych Opiekuna do Fundatora w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem;
   j) został poinformowany, że podanie przez niego informacji oraz udzielenie upoważnienia, o których mowa pod lit. i) powyżej, jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie tak określonych informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi udział w Konkursie.
   k) Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia Zgłoszenia bez wskazywania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy Materiał Video będzie zawierał treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Fundatora lub kodeksem etyki Fundatora dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.


ETAP II -  KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO

§4

 1. Do II Etapu – Etapu Kwalifikacyjnego przechodzi Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, którego Opiekun w terminie wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu, złożył Zgłoszenie, które nie zostało odrzucone przez Organizatora Konkursu w I Etapie.
 2. II Etap – Etap Kwalifikacyjny ma na celu dokonanie oceny przesłanych Materiałów Video wraz ze Zgłoszeniem i wyboru przez Jury Konkursu maksymalnie 100 (sto) Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu – Etapu Sportowego.
 3. O zakwalifikowaniu się Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do III Etapu – Etapu Sportowego Konkursu decyduje wyłącznie Jury Konkursu.
 4. Przy wyborze Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zakwalifikują się do III Etapu – Etapu Sportowego, Jury Konkursu bierze pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video, pomysł na prezentację sportowego charakteru Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego.
 5. Uchwały Jury Konkursu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Jury Konkursu. Jury Konkursu wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Jury. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury kieruje pracami Jury.
 6. Lista Szkół podstawowych i Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu - Etapu Sportowego zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie w dniu 3 kwietnia  2020 roku.
 7. Organizator przekaże dla każdej Szkoły podstawowej i Klubu sportowego, którego Materiał Video zakwalifikowany został do udziału w III Etapie Konkursu:
  1. maksymalnie 40 strojów sportowych niezbędnych do wzięcia udziału w tym etapie, składających się z: 1 (jedna) koszulka, 1 (jedna) para spodenek, 1 (jedna) para getrów dla każdego z Zawodników, ale nie więcej niż 40 (czterdzieści) kompletów,
  2. 2 (dwa) zestawy dresowe dla Opiekunów, składających się z bluzy i spodni dresowych,
  3. tabliczkę informującą, że Szkoła podstawowa lub Klub sportowy bierze udział w Konkursie.
 8. Stroje sportowe, zestawy dresowe oraz tabliczkę, o których mowa w ust. 7 powyżej, Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 10 kwietnia 2020 roku.
 9. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, które otrzymały stroje sportowe mają prawo nanieść na tylnej części koszulek numery oraz nazwy Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, do których należą.


ETAP III -  ETAP SPORTOWY

§5

 1. Etap III – Etap Sportowy trwa od 10 kwietnia do 20 maja 2020 roku i podzielony jest na 5 podetapów.
 2. W trakcie Etapu III organizator opublikuje na Platformie Zestawy.
 3. W ramach III Etapu – Etapu Sportowego, Opiekun zobowiązany będzie do nagrania w każdym miesiącu trwania Etapu III Konkursu, co najmniej jednego Materiału Video z wykonywanego przez Zawodników ćwiczenia z Zestawów, o których mowa w ust. 2 powyżej i umieszczania na Platformie.
 4. W nagraniu Materiału Video z wykonywanym ćwiczeniem, udział może wziąć dowolna liczba Zawodników z zakwalifikowanej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, przy czym liczba Materiałów Video pozostaje dowolna. Ten sam Zawodnik może uczestniczyć tylko w (1) jednym Materiale Video z danym ćwiczeniem w ramach Zestawów.
 5. Materiały Video będą mogły być zamieszczane każdorazowo w terminie wyznaczonym dla danej dyscypliny, której Materiał Video dotyczy.  Informacje o dokładnych terminach zostaną umieszczone na stronie www.druzynaenergii.pl.
 6. Opiekun zamieszczając na Platformie Materiał Video wyraża zgodę na warunki określone w §3 ust. 3 Regulaminu.
 7. Rywalizacje w ramach III Etapu – Etapu Sportowego będzie podlegał (dwu) 2 stopniowej ocenie:
  1. w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę wynik stanowiący iloraz łącznej liczby wszystkich Zawodników wykonujących ćwiczenia w Materiałach Video przesłanych przez Opiekuna oraz łącznej liczby wszystkich uczniów danej Szkoły podstawowej lub członków danego Klubu spełniającego kryteria Zawodnika zgodnie z poniższym wzorem:


    
  2. w drugiej kolejności ocenie podlega (5) pięć Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, których Materiały Video uzyskały najwyższy wynik w ramach pierwszego etapu oceny, o którym mowa w pkt. 1) powyżej wg kryteriów oceny wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu.
 8. 5 (pięciu) Finalistów zostanie ogłoszonych do publicznej wiadomości na Platformie na 14 dni przed datą planowanego Finału Dyscypliny.  
 9. Organizator dla każdej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, któremu przyznany został status Finalisty zorganizuje Finał Dyscypliny, czyli wizytę ekipy Ambasadorów Drużyny Energii, którzy przeprowadzą sprawdzian umiejętności sportowych Zawodników Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego – Finalisty i kolejno – dokonają oceny 20 (dwudziestu) Zawodników (w tym 10 chłopców i 10 dziewcząt) wskazanych przez Opiekuna z Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego – Finalisty.
 10. Przy przeprowadzaniu sprawdzianu umiejętności sportowych, o których mowa w ust. 9 powyżej, zastosowanie będą miały następujące reguły:
  1. Ambasadorzy przygotowują zestawy ćwiczeń;
  2. każdy z Ambasadorów dokonuje oceny w skali od 1 do 10, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami;
  3. suma ocen wszystkich Ambasadorów stanowi wynik końcowy danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w ramach Etapu III.
  4. wynik końcowy danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego zostanie przypisany i będzie wynikiem wyjściowym podczas rywalizacji w Wielkim Finale
 11. Finalista zobowiązany będzie do wskazania miejsca wizyty, w którym znajdować się będzie infrastruktura sportowa w postaci:
  1. sali gimnastycznej o wymiarach min. 36m x 18m - w okresie kwiecień-maj 2020
  2. boisko o wymiarach min. 30m x 62m za bramkami oraz boisko do - w okresie kwiecień-maj 2020
 12. Fundator ma prawo przyznania przywileju Specjalnego Finalisty jednej Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo aktywności w trakcie całego ETAPU III i wysokich wyników miesiąca w żadnym z miesięcy rywalizacji ETAPU III nie otrzyma statusu Finalisty. Specjalny Finalista wystąpi w Wielkim Finale z wynikiem wyjściowym równym wynikowi końcowemu Szkoły Podstawowej lub Klubu sportowego zajmującej 5 miejsce w rankingu III Etapu.
 13. Niezależnie od oceny reprezentacji, o której mowa w ust. 9 i 10 powyżej, Ambasadorzy przy każdej wizycie dokonają oceny indywidualnej każdego Zawodnika z tak określonej reprezentacji, do której zastosowanie mają – odpowiednio – reguły określone w ust. 10 powyżej.
 14. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu wizyty Ambasadorów w szkole Finalisty oświadczenia Zawodników o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
 15. Zgoda o której mowa w ust. 15 powyżej, obejmuje wyrażenie przez Zawodnika lub opiekuna prawnego Zawodnika zgody na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wizerunku Zawodnika przez Organizatora w celach komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem na korzystanie z wizerunku Zawodnika na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  f) użyczanie lub najem.

ETAP IV -  WIELKI FINAŁ

§6

 1. Etap IV – Wielki Finał jest etapem, w ramach którego są przyznawane i wydawane Nagrody, podczas wydarzenia kończącego projekt.
 2. Nagroda Główna Szkoły jest przyznawana 4 Szkołom podstawowym lub Klubom sportowym, którego reprezentacja Zawodników uzyskała kolejno najwięcej punktów rankingowych w rywalizacji w ramach Etapu III oraz rywalizacji finałowej w ramach Etapu IV tj. Wielkiego Finału oraz jednej Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który otrzyma Nagrodę Specjalną Ambasadorów oraz Fundatora. Na końcową ilość punktów rankingowych składa się liczba punktów uzyskanych podczas Finałów Dyscyplin oraz Wielkiego Finału. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy wystartują w Wielkim Finale z liczbą punktów zdobytych podczas Finałów Dyscyplin.
 3. Nagrody Główne Zawodnika są przyznawane 3 (trzem) Zawodnikom, którzy uzyskali najwyższą ocenę w ramach turnieju organizowanego podczas Wielkiego Finału. Zadania realizowane przez Zawodników podczas turnieju finałowego będą przygotowane przez Ambasadorów Projektu. Przy ocenie Zawodników zastosowanie będą miały wytyczne pkt. 10 § 5.
 4. Nagrodą Główną Zawodnika jest czytnik ebooków, o wartości nie większej niż 500 zł brutto.
 5. Nagrody dla Opiekunów są przyznawane 6 (sześciu) Opiekunom, których reprezentacja Zawodników zakwalifikowała się do Wielkiego Finału.
 6. Nagrodą dla Opiekunów jest weekendowy voucher rekreacyjno-wypoczynkowy na pobyt w hotelu do wykorzystania do końca 2020 roku dla maksymalnie dwóch osób, o wartości nie większej niż 1230 zł brutto.
 7. Nagrodą Główną Szkoły jest voucher na wyposażenie sali do wychowania fizycznego lub inny sprzęt sportowy, o wartości rynkowej nie większej niż:
  1.  11 070 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała najwięcej punktów rankingowych w rywalizacji w ramach Etapu III oraz rywalizacji finałowej w ramach Etapu IV tj. Wielkiego Finału ,
  2. 7 380 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała drugą z kolei liczbę punktów rankingowych w rywalizacji w ramach Etapu III oraz rywalizacji finałowej w ramach Etapu IV tj. Wielkiego Finału ,
  3. 4 920 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała trzecią z kolei liczbę punktów rankingowych w rywalizacji w ramach Etapu III oraz rywalizacji finałowej w ramach Etapu IV tj. Wielkiego Finału ,
  4. 2460 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników otrzyma Specjalną Nagrodę Ambasadorów oraz przedstawicieli Energa.
    
 8. Finaliści zostaną podani do publicznej wiadomości na Platformie między 22 a 27 maja 2020 roku.
 9. Wręczenie Nagrody Głównej dla Szkół lub Klubów Sportowych, Nagród Głównych dla Zawodników oraz Nagród dla Nauczycieli, nastąpi na oficjalnym wydarzeniu finałowym Konkursu tj. Wielkim Finale.
 10. Gala finałowa Konkursu odbędzie się w czerwcu 2020 roku, a o jej dokładnej dacie Organizator informował będzie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.DruzynaEnergii.pl oraz mediów.
 11. Punktacja i rywalizacja

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega, iż Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym zmiana nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
 4. W trakcie każdego z etapów Konkursu organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych inicjatyw związanych z Konkursem.
 5. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: drużynaenergii@profievent.pl
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Orgaizator.
 7. Dane osobowe Zawodników Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w §2 ust. 1 Regulaminu.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez jakiekolwiek internetowe serwisy społecznościowe, w tym serwis Facebook, ani z nimi związany.
 9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  1. załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika.
  2. załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika.
  3. załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zawodnika.
 10. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu (w tym w szczególności Platformy) wskutek niezależnych od niego problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Zawodnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2020 r.
   

  Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika

  Załącznik nr 2 do Regulaminu - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika