Regulamin

REGULAMIN
Konkursu „Drużyna Energii II Edycja”

 

DEFINICJE

§1

Dla potrzeb Konkursu, pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Ambasadorzy Drużyny Energii – oznacza sportowców i osoby związane ze światem sportu zaangażowane w Konkurs, m.in.: Marek Citko, Bartosz Ignacik, Krzysztof Ignaczak, Krzysztof Golonka, Izabela Bełcik, Rafał Lipiński.
 2. Przywilej Finalisty Rankingowego – przywilej przyznany przez Sponsora Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo osiągania wysokiego wyniku miesiąca podczas całego ETAPU III nie uzyskał status Finalisty, uprawniający do udziału w Finale i otrzymania Nagrody Głównej Szkoły ufundowanej przez Sponsora;
 3. Finalista –  Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, który został zakwalifikowany do udziału w Etapie IV – Wielkim Finale.
 4. Finał Miesiąca – wydarzenie w siedzibie Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, współorganizowane przez Organizatora, w którym biorą udział Ambasadorzy Drużyny Energii.
 5. Jury – oznacza gremium składające się z 3 przedstawicieli Wykonawcy i 2 przedstawicieli Energa SA.
 6. Konkurs – oznacza konkurs składający się z 4 (czterech) etapów, realizowane przez Organizatora pod nazwą „Drużyna Energii”.
 7. Klub sportowy – oznacza wszelkie formy zgrupowania lub inicjatyw o charakterze sportowym, a w szczególności uczniowskie kluby sportowe, prowadzące działalność w miejscowości o liczbie mieszkańców nie większej niż 50.000.
 8. Materiał Video – oznacza plik video zapisany w formacie MP4, o minimalnej rozdzielczości 720p, o rozmiarze nie większym niż 25 MB i czasie trwania pomiędzy 15 a 300 sekund.
 9. Nagroda – oznacza zarówno Nagrodą Główną Zawodnika, jak i Nagrodę Główną Szkoły.
 10. Organizator – oznacza Wykonawcę, tj. AIR SPORT Robert Leszczyński, Wpisanęgo do centralnej ewidencji gospodarczej po numerem REGON: 321137839, Numer NIP: 8512561958 adres: 72-500 Międzyzdroje, ul.Ustronie Leśne 13
 11. Opiekun – pełnoletnia osoba wyznaczona do kontaktu z Organizatorem, tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel Szkoły podstawowej lub w przypadku Klubu sportowego – osoba upoważniona do prowadzenia spraw klubu lub osoba przez taką osobę wyznaczona; na każdą Szkołę podstawową lub Klub sportowy przypada jeden Opiekun.
 12. Platforma – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.DruzynaEnergii.pl.
 13. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrody, sposób wyłonienia Finalistów Konkursu i przyznawania Nagród oraz przekazania im przyznanych Nagród.
 14. Szkoła podstawowa – oznacza placówkę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 15. Wielki Finał – wydarzenie zorganizowane we wskazanym prze Organizatora miejscu, w którym udział biorą Finaliści, podczas którego są przyznawane i wydawane Nagrody.
 16. Wykonawca – podmiot wyznaczony przez Energa SA do przeprowadzenia i organizacji wszystkich etapów Konkursu.
 17. Zawodnik– oznacza ucznia 6, 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klas 6-8 szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia ukończył 13. rok życia, posiadającego co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mającego stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub ucznia 6 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 6 szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia nie ukończył 13. roku życia, reprezentowanego przez rodziców lub opiekuna prawnego.
 18. Zestawy – Materiały Video publikowane na Platformie 4 (cztery) razy w każdym miesiącu Etapu III obrazujące zestawy ćwiczeń w każdej z dyscyplin, przygotowane przez Ambasadorów.

UCZESTNICTWO

§2

 1. Zawodnik, który w momencie zgłoszenia nie ukończył 18. roku życia, jest zobowiązany do przekazania Opiekunowi, przed złożeniem przez niego Zgłoszenia, zgody przedstawiciela ustawowego lub rodzica na udział małoletniego Zawodnika w Konkursie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Konkurs służy przede wszystkim propagowaniu aktywnego, sportowego trybu życia i zaangażowaniu uczniów Szkół podstawowych oraz członków Klubów sportowych z mniejszych miejscowości do aktywnego udziału w uprawianie sportu.

ETAP I - ZGŁOSZENIA

§3

 1. Zgłoszenia Opiekunów do wzięcia udziału Szkoły lub Klubu w Konkursie przyjmowane są do dnia 15.02.2019 r. godz. 23:59:59 za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego poprzez Platformę.
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. Warunkiem skutecznego Zgłoszenia do Konkursu jest:
  1. podanie wszystkich danych w formularzu na Platformie,
  2. przesłanie za pośrednictwem Platformy Materiału Video przedstawiającego zaangażowanie szkoły podstawowej lub klubu sportowego w uprawianie sportu; Materiał Video może zawierać wizerunek Zawodników jako element zbiorowości,
  3. wyrażenie przez Opiekuna zgody na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Materiału Video przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z Materiału Video na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
   2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
   3. wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
   4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
   5. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
   6. użyczanie lub najem.
  4. złożenie przez Opiekuna oświadczenia, że:
   1. posiada wszystkie prawa do dysponowania Materiałem Video, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiału Video, w tym wszystkich jego części stanowiących samodzielny utwór,
   2. Materiał Video nie jest ograniczony prawami na rzecz osoby trzeciej,
   3. osoby, których wizerunki są utrwalone w Materiale Video, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora,
   4. przesyłając Materiał Video, ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
   5. wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora przez okres 5 lat od dnia Zgłoszenia,
   6. posiada pisemne zgody na wykorzystanie wizerunku Zawodnika, którego wizerunek został utrwalony w Materiale Video i którego zgłasza do udziału w Konkursie, na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora przez okres 5 lat od dnia Zgłoszenia – dotyczy Materiału Video zgłoszonego w Etapie III,
   7. posiada pisemne zgody, o których mowa §2 ust. 1 Regulaminu,
   8. posiada pisemne oświadczenia opiekunów prawnych lub rodziców Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
   9. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia Zgłoszenia bez wskazywania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy Materiał Video będzie zawierał treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Sponsora lub kodeksem etyki Sponsora dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.

ETAP II -  KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO

§4

 1. Do II Etapu – Etapu Kwalifikacyjnego przechodzi Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, którego Opiekun w terminie wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu, złożył Zgłoszenie, które nie zostało odrzucone przez Organizatora Konkursu w I Etapie.
 2. II Etap – Etap Kwalifikacyjny ma na celu dokonanie oceny przesłanych Materiałów Video wraz ze Zgłoszeniem i wyboru przez Jury Konkursu maksymalnie 100 (sto) Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu – Etapu Sportowego.
 3. O zakwalifikowaniu się Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do III Etapu – Etapu Sportowego Konkursu decyduje wyłącznie Jury Konkursu.
 4. Automatyczną kwalifikację do III Etapu (Etapu Sportowego) Konkursu uzyskują uczestnicy III Etapu I edycji Konkursu. Są oni zwolnieni z wymogu wysyłania zgłoszeń i nie otrzymają dodatkowych strojów sportowych.
 5. Uczestnicy III Etapu I edycji konkursu biorą udział w walce o nagrody w II edycji – z wyłączeniem uczestników Wielkiego Finału I edycji.
 6. Przy wyborze Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zakwalifikują się do III Etapu – Etapu Sportowego, Jury Konkursu bierze pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video, pomysł na prezentację sportowego charakteru Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego.
 7. Uchwały Jury Konkursu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Jury Konkursu. Jury Konkursu wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Jury. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury kieruje pracami Jury.
 8. Lista Szkół podstawowych i Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu - Etapu Sportowego zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie najpóźniej do 20.02.2019 roku.
 9. Organizator przekaże dla każdej Szkoły podstawowej i Klubu sportowego, którego Materiał Video zakwalifikowany został do udziału w III Etapie Konkursu:
  1. maksymalnie 40 strojów sportowych niezbędnych do wzięcia udziału w tym etapie, składających się z: 1 (jedna) koszulka, 1 (jedna) para spodenek, 1 (jedna) para getrów dla każdego z Zawodników, ale nie więcej niż 40 (czterdzieści) kompletów,
  2. tabliczkę informującą, że Szkoła podstawowa lub Klub sportowy bierze udział w Konkursie.
 10. Stroje sportowe oraz tabliczkę, o których mowa w ust. 7 powyżej, Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 5.03.2019 roku.
 11. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, które otrzymały stroje sportowe mają prawo nanieść na tylnej części koszulek numery oraz nazwy Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, do których należą.

 

ETAP III -  ETAP SPORTOWY

§5

 1. Etap III – Etap Sportowy trwa od 01 marca do 14 czerwca 2019 roku i podzielony jest na miesięczne podetapy.
 2. W trakcie Etapu III organizator opublikuje na Platformie Zestawy.
 3. W ramach III Etapu – Etapu Sportowego, Opiekun zobowiązany będzie do nagrania w każdym miesiącu trwania Etapu III Konkursu, co najmniej jednego Materiału Video z wykonywanego przez Zawodnika ćwiczenia z Zestawów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w wybranym przez siebie profilu – ćwiczenia piłkarskie, siatkarskie lub koszykarskie. (trzecia wybrana dyscyplina) i umieszczania ich na Platformie.
 4. W nagraniu Materiału Video z wykonywanym ćwiczeniem, udział może wziąć wyłącznie (1) jeden Zawodnik z zakwalifikowanej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, przy czym liczba Materiałów Video pozostaje dowolna. Ten sam Zawodnik może uczestniczyć tylko w (1) jednym Materiale Video z danym ćwiczeniem w ramach Zestawów.
 5. Materiały Video będą mogły być zamieszczane każdorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego Materiał Video tematycznie dotyczy.
 6. Opiekun zamieszczając na Platformie Materiał Video wyraża zgodę na warunki określone w §3 ust. 3 Regulaminu.
 7. Każdy miesiąc rywalizacji w ramach III Etapu – Etapu Sportowego będzie podlegał (dwu) 2 stopniowej ocenie:
  1. w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę wynik stanowiący iloraz łącznej liczby wszystkich Materiałów Video przesłanych przez Opiekuna oraz łącznej liczby wszystkich uczniów danej Szkoły podstawowej lub członków danego Klubu spełniającego kryteria Zawodnika zgodnie z poniższym wzorem:
  2. w drugiej kolejności ocenie podlega (5) pięć Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, których Materiały Video uzyskały najwyższy wynik w ramach pierwszego etapu oceny, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej wg kryteriów oceny wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu.
 8. 5 (pięciu) Finalistów zostanie ogłoszonych do publicznej wiadomości na Platformie:
  1. za rywalizację w lutym 2019 roku – do 12 marca 2019 r.,
  2. za rywalizację w marcu 2019 roku – do 2 kwietnia 2019 r., 
  3. za rywalizację w kwietniu 2019 roku – do 25 kwietnia 2019 r.,
  4. za rywalizację w maju 2019 roku – do 17  maja 2019 r.
  5. za rywalizację w czerwcu 2019 roku – do 4 czerwca 2019 r.
 9. Organizator dla każdej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, któremu przyznany został status Finalisty zorganizuje Finał Miesiąca, czyli wizytę ekipy Ambasadorów Drużyny Energii, którzy przeprowadzą sprawdzian umiejętności sportowych Zawodników Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego – Finalisty i kolejno – dokonają oceny 20 (dwudziestu) Zawodników (w tym 10 chłopców i 10 dziewcząt) wskazanych przez Opiekuna z Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego – Finalisty.
 10. Przy przeprowadzaniu sprawdzianu umiejętności sportowych, o których mowa w ust. 9 powyżej, zastosowanie będą miały następujące reguły:
  1. Ambasadorzy przygotowują zestawy ćwiczeń;
  2. każdy z Ambasadorów dokonuje oceny w skali od 1 do 10, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami;
  3. suma ocen wszystkich Ambasadorów stanowi wynik końcowy danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w ramach Etapu III.
 11. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przyjazd Ambasadorów Drużyny ENERGII odbył się w między 10 a 20 dniem miesiąca, w którym ogłoszony zostanie Finalista. Dokładana data i godziny wizyt ustalone zostaną przez Organizatora oraz Finalistę.
 12. Finalista zobowiązany będzie do wskazania miejsca wizyty, w którym znajdować się będzie infrastruktura sportowa w postaci:
  1. sali gimnastycznej o wymiarach min. 36m x 18m - w okresie II-III
  2. boisko o wymiarach min. 30m x 62m oraz boiska do piłki siatkowej i koszykówki (do trzeciej wybranej dyscypliny) - w okresie IV-VI
 13. Organizator ma prawo przyznania przywileju Finalisty Rankingowego jednej Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo aktywności w trakcie całego ETAPU III i wysokich wyników miesiąca w żadnym z miesięcy rywalizacji ETAPU III nie otrzyma statusu Finalisty.
 14. Niezależnie od oceny reprezentacji, o której mowa w ust. 9 i 10 powyżej, Ambasadorzy przy każdej wizycie dokonają oceny indywidualnej każdego Zawodnika z tak określonej reprezentacji, do której zastosowanie mają – odpowiednio – reguły określone w ust. 10 powyżej.
 15. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu wizyty Ambasadorów w szkole Finalisty oświadczenia Zawodników oraz przedstawicieli ustawowych małoletnich Zawodników o zgodzie na wykorzystywanie wizerunku Zawodników w utrwalonym na materiałach foto i video wykonanych podczas Konkursu, zgodnie z wzorem udostępnionym Opiekunowi przez Organizatora w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia Finalisty w Etapie III Konkursu.
 16. Zgoda o której mowa w ust. 15 powyżej, obejmuje wyrażenie przez Opiekuna zgody na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wizerunku Zawodnika przez Organizatora w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem na korzystanie z wizerunku Zawodnika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  5. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  6. użyczanie lub najem.

ETAP IV -  WIELKI FINAŁ

§6

 1. Etap IV – Wielki Finał jest etapem, w ramach którego są przyznawane i wydawane Nagrody, podczas wydarzenia kończącego projekt.
 2. Nagroda Główna Szkoły jest przyznawana 3 Szkołom podstawowym lub Klubom sportowym, którego reprezentacja Zawodników uzyskała kolejno trzy najwyższe oceny w ramach Etapu III oraz jednej Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który został Finalistą Rankingowym.
 3. Nagrody Główne Zawodnika są przyznawane 3 (trzem) Zawodnikom, którzy uzyskali najwyższą ocenę w ramach turnieju organizowanego podczas Wielkiego Finału. Zadania realizowane przez Zawodników podczas turnieju finałowego będą przygotowane przez Ambasadorów Projektu. Przy ocenie Zawodników zastosowanie będą miały wytyczne pkt. 10 § 5.
 4. Nagrodą Główną Zawodnika jest sprzęt sportowy, o wartości nie większej niż 300 zł brutto.
 5. Nagrodą Główną Szkoły jest wyposażenie sali do wychowania fizycznego lub inny sprzęt sportowy wskazany przez Opiekuna, o wartości rynkowej nie większej niż:
  1. 10.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała najwyższą ocenę w ramach Etapu III,
  2. 7.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała drugą z kolei najwyższą ocenę w ramach Etapu III,
  3. 4.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała trzecią z kolei najwyższą ocenę w ramach Etapu III,
  4. 2.000 zł brutto dla Szkoły lub Klubu sportowego, którego reprezentacja Zawodników uzyskała przywilej Finalisty Rankingowego.
 6. Finaliści zostaną podani do publicznej wiadomości na Platformie między 10 a 15 czerwca 2019 roku.
 7. Wręczenie Nagrody Głównej Szkoły i maksymalnie 10 Nagród Głównych Zawodnika dla Zawodnika, którzy uzyskali najwyższą ocenę w ramach Etapu III, nastąpi na oficjalnym wydarzeniu finałowym Konkursu.
 8. Gala finałowa Konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku, a o jej dokładnej dacie Organizator informował będzie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.DruzynaEnergii.pl oraz mediów.
 9. Opiekun Zawodnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Organizatora – najpóźniej na dzień przed realizacją Nagrody Głównej Zawodnika – swoją zgodę oraz zgody osób – Zawodnika, o których mowa w §3 ust. 4 p. 3 lit. e) Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

 1. Organizator zastrzega i informuje, że część lub całość obowiązków Organizatora Konkursu może zostać powierzona do realizacji podmiotowi trzeciemu wybranemu przez Organizatora - Wykonawcy.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, iż Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym zmiana nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
 5. W trakcie każdego z etapów Konkursu organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych inicjatyw związanych z Konkursem.
 6. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: biuro@airsport.com.pl
 7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024.
 8. Dane osobowe Zawodników Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Zawodnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane zostały zebrane dobrowolnie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Zgoda na udział dziecka w konkursie