REGULAMIN
Konkursu „Drużyna Energii” VI Edycja

 • 1. REGULAMIN

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Drużyna Energii” VI Edycja (dalej: Konkurs), w szczególności reguły, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, sposób wyłonienia Zwycięzców, a także przyznawania oraz przekazania Nagród.

 • 2. DEFINICJE

Dla potrzeb Konkursu, użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Ambasadorzy Drużyny Energii – sportowcy i osoby związane ze światem sportu zaangażowane w Konkurs.
 2. Czas Składania Zgłoszeń - oznacza okres od 28 marca 2023 do 21 kwietnia 2023 godz. 23:59;59. To czas, w którym Uczestnik winien spełnić łącznie warunki udziału w Konkursie oraz dokonać Zgłoszenia. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia Czasu Składania Zgłoszeń, nie później jednak niż do ostatniego dnia pierwotnego Czasu Składania Zgłoszeń, o czym poinformuje na Platformie Konkursu.
 3. Finalista – Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, który został zakwalifikowany do udziału w ETAPIE IV Konkursu – Wielkim Finale.
 4. Lekcja WF – wydarzenie w siedzibie Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, współorganizowane przez Organizatora, w którym biorą udział Ambasadorzy Drużyny Energii.
 5. Formularz Konkursowy – dostępny w wersji elektronicznej na Platformie formularz zgłoszenia Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do udziału w Konkursie, wypełniany i przesyłany przez Opiekuna.
 6. Formularz Zgłoszenia Zawodnika – dostępny w wersji pdf na Platformie Konkursu formularz zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie, przeznaczony do wypełnienia i podpisania

  1) w przypadku Zawodników Konkursu, którzy nie ukończyli lat 13 – przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Konkursu (rodzica lub opiekuna prawnego);
  2) w przypadku Zawodników Konkursu, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 18 – przez Zawodnika Konkursu, a obok podpisu Zawodnika Konkursu na zgłoszenie udziału w Konkursie zgodę wyraża jego przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny);
  Wzór Formularza Zgłoszenia Zawodnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Jury – gremium składające się z 3 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Patrona, powołane w celu wyłonienia Finalistów i Zwycięzców.
 8. Konkurs – konkurs pod nazwą „Drużyna Energii”  VI Edycja, prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.DruzynaEnergii.pl (dalej: Platforma Konkursu), organizowany przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klub sportowy – oznacza wszelkie formy zgrupowania lub inicjatyw o charakterze sportowym, w szczególności uczniowskie kluby sportowe, w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie;
 10. Laureat Konkursu – Uczestnik Konkursu, któremu przyznano Nagrody I Stopnia, opisane w § 6 Regulaminu.
 11. Nagrody – nagrody, wskazane w treści postanowień § 6 ust. 7, 8 i § 9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.
 12. Opiekun – pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona do kontaktu z Organizatorem, tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel Szkoły podstawowej lub w przypadku Klubu sportowego – osoba upoważniona do prowadzenia spraw klubu lub osoba przez taką osobę wyznaczona; na każdą Szkołę podstawową lub Klub sportowy przypada jeden Opiekun.
 13. Organizator, Fundator–  Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego  26, 80-171 NIP 957-106-44-75, Regon 221-627-009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942.
 14. Patron - ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, NIP: 957-095-77-22, REGON: 220353024, o kapitale zakładowym 4.521.612.884,88 złotych.
 15. Praca Konkursowa - oznacza Materiał Video w formie pliku video zapisany w formacie MP4, o minimalnej rozdzielczości 720p, o rozmiarze nie większym niż 100 MB i czasie trwania pomiędzy 30, a 150 sekund stworzony na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie (I ETAP – Zgłoszenia). Praca Konkursowa oznacza również Materiał Video o wskazanych powyżej parametrach, stworzony podczas trwania ETAPU III Konkursu, w celu wzięcia udziału w ETAPIE IV - Wielkim Finale.
 16. Platforma Konkursu – strona internetowa, w ramach której prowadzony jest Konkurs, pod adresem www.DruzynaEnergii.pl.
 17. Przywilej Finalisty Rankingowego – przywilej przyznany przez Jury Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo osiągania wysokiego wyniku podczas całego ETAPU III nie uzyskał status Finalisty, uprawniający do udziału w Finale i konkurowania o Nagrodę Główną Szkoły.
 18. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 19. Szkoła podstawowa – oznacza placówkę, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 20. Uczestnik Konkursu – Uczestnikami Konkursu mogą być dwie kategorie podmiotów: Szkoła podstawowa, a także Klub sportowy;
 21. Wielki Finał – wydarzenie zorganizowane we wskazanym prze Organizatora miejscu, w którym udział biorą Finaliści, podczas którego są przyznawane i wydawane Nagrody. W przypadku braku możliwości zorganizowania Wielkiego Finału w wersji stacjonarnej, zostanie on zorganizowany w wersji online, bez bezpośredniego uczestnictwa Finalistów.
 22. Zawodnik – oznacza ucznia 5, 6, 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 6, 7 lub 8 Szkoły podstawowej, który w dniu dokonania Zgłoszenia przez Opiekuna ukończył 13 rok życia, posiadającego co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mającego stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodnik, który ukończył 13 rok życia, może przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
  Zawodnik oznacza również ucznia 5 i 6 klasy Szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 5 i 6 Szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia nie ukończył 13 roku życia, działającego przez swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
 23. Zestawy – materiały video publikowane na Platformie obrazujące zestawy ćwiczeń w każdej z drużyn
 24. Zgłoszenie - łączne dokonanie wszystkich czynności wskazanych w § 3 Regulaminu.
 25. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, któremu Jury przyznało Nagrody, o których mowa § 9 Regulaminu.

 

 • 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za pośrednictwem sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.DruzynaEnergii.pl, w terminie od 28 marca 2023 do 13 czerwca 2023 (dalej: Czas Trwania Konkursu) z tym zastrzeżeniem, że jest podzielony na cztery etapy, organizowane w następujących terminach:
  1) ETAP I  - Zgłoszenia do udziału w Konkursie
  2) ETAP II - Kwalifikacje do Etapu Sportowego
  3) ETAP III - Etap Sportowy
  4) ETAP IV  - Wielki Finał
 2. Celem Konkursu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego, sportowego trybu życia i zaangażowania uczniów Szkół podstawowych oraz członków Klubów sportowych z mniejszych miejscowości do aktywnego udziału w uprawianie sportu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Administratorem danych osobowych Zawodników, Przedstawicieli ustawowych Zawodników oraz Opiekunów jest Organizator, tj. Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego 26, 80-171, NIP 957-106-44-75, Regon 221-627-009 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez jakiekolwiek internetowe serwisy społecznościowe, w tym serwis Facebook, ani z nimi związany.
 6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
 7. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne nagrody w rozumieniu przepisu art. 919 k.c. w zw. z art. 921 k.c.

 

 • 4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom wskazanym w § 2 ust. 20 Regulaminu, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 2. W imieniu Uczestników Konkursu Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje Opiekun.
 3. Opiekun przed dokonaniem Zgłoszenia jest zobowiązany:
  1) w przypadku Zawodnika, który nie ukończył 13 roku życia i nie może samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie pozyskać prawidłowo wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Formularz Zgłoszenia Zawodnika do Udziału w Konkursie,
  2) w przypadku Zawodnika, który ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych - pozyskać prawidłowo wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Formularz Zgłoszenia Zawodnika do Udziału w Konkursie;
  3) pozyskać zgodę Zawodnika lub Przedstawiciela ustawowego Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia Zawodnika polega na prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól Formularza.
 5. Przedstawiciel ustawowy Zawodnika może dodatkowo w Formularzu Konkursowym wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych do Organizatora dla celów promocji i marketingu produktów i usług związanych z Konkursem i kolejnymi edycjami Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i jej brak nie może być podstawą do wyłączenia Zawodnika z Konkursu.
 6. Opiekun placówki biorącej udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej, w szczególności pozyskał prawidłowo uzupełnione i podpisane Formularze Konkursowe, o których mowa w ust. 3 powyżej. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Osoba biorąca udział w Konkursie, zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

 

 

 • 5. ETAP I - ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są od 28 marca 2023 roku do 21 kwietnia 2023 r. godz. 23:59:59 za pośrednictwem Formularza internetowego dostępnego poprzez Platformę (dalej: Czas Składania Zgłoszeń).
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu za pośrednictwem Opiekuna powinien w Czasie Składania Zgłoszeń spełnić łącznie następujące warunki:

1) prawidłowo uzupełnić wszystkie pola Formularza Konkursowego i przesłać go za pomocą Platformy;
2) przesłać za pośrednictwem Platformy Pracę Konkursową, przedstawiającego zaangażowanie Uczestnika w uprawianie sportu lub praktykowanie zdrowego stylu życia; Praca Konkursowa może zawierać wizerunek Zawodników jako element zbiorowości;
3) złożyć oświadczenie, że:

 1. a) posiada wszystkie prawa do dysponowania Pracą Konkursową, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w tym wszystkich jej części stanowiących samodzielny utwór,
  b) Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich,
  c) wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Pracy Konkursowej przez Organizatora oraz Patrona w celach związanych z promocją Konkursu oraz w relacjach z Konkursu na portalu www.DruzynaEnergii.pl oraz na rejestrację Prac Konkursowych;
  d) osoby, których wizerunki są utrwalone w Pracy Konkursowej wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora, z wyłączeniem sytuacji, w której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
  e) przesyłając Prace Konkursową, ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
  f) posiada prawidłowo wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszenia Zawodników do udziału w Konkursie oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  g) posiada pisemne oświadczenia opiekunów prawnych lub rodziców Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
  h) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  i) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Organizatora stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
  j) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowy, adres i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konkursem z prawem do udostępnienia tak określonych danych osobowych Opiekuna do Organizatora w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konkursem;
  k) został poinformowany, że podanie przez niego informacji oraz udzielenie upoważnienia, o których mowa pod lit. i) powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Zaniechanie podania tak określonych informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi udział w Konkursie.
 1. Laureaci oraz Zwycięzcy Konkursu z chwilą przyznania im Nagrody i w zamian za jej otrzymanie udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania z Pracy Konkursowej wraz z prawem do udzielania sublicencji dowolnemu podmiotowi na poniższych polach eksploatacji:
 1. a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie
  f) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe, rozpowszechnianie w sieci Internet,
  g) prawo do udostępniania Pracy Konkursowej, do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.
 1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora do wykonywania w ich imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego oraz upoważniają Organizatora do wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu.
 2. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania, na poszczególnych polach eksploatacji.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy Uczestnicy Konkursu i Zawodnicy spełniają warunki określone Regulaminem. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń bądź podania określonych danych, w tym zwłaszcza podania imienia i nazwiska Opiekuna, imienia i nazwiska Zawodnika, daty urodzenia Zawodnika, adres i nazwę Uczestnika. W przypadku ustalenia, że Uczestnik jest osobą nieuprawnioną w świetle niniejszego Regulaminu do udziału w Konkursie lub naruszy zasady niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczeniu z Konkursu takiego Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Jury Zgłoszenia, które nie spełnia warunków określonych Regulaminem.
 5. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Jury Zgłoszenia w szczególności w przypadku, gdy Praca Konkursowa będzie zawierała treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Patrona lub kodeksem etyki Patrona dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia przez Jury Konkursu, Zgłoszenia zawierającego Pracę Konkursową niskiej jakości, uniemożliwiającego dokładne zapoznanie się z treścią Pracy Konkursowej, uszkodzoną lub niespełniającą innych warunków określonych w Regulaminie.

 

 • 6. ETAP II - KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO
 1. Do II Etapu – Etapu Kwalifikacyjnego przechodzi Uczestnik, którego Opiekun w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu, złożył Zgłoszenie, które nie zostało odrzucone lub wykluczone przez Jury Konkursu w I Etapie.
 2. II Etap – Etap Kwalifikacyjny ma na celu dokonanie oceny przesłanych Zgłoszeń wraz z Pracami Konkursowymi i wyboru przez Jury Konkursu maksymalnie 100 (sto) Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu – Etapu Sportowego.
 3. O zakwalifikowaniu się Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do III Etapu – Etapu Sportowego Konkursu decyduje wyłącznie Jury Konkursu.
 4. Przy wyborze Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zakwalifikują się do III Etapu – Etapu Sportowego, Jury Konkursu bierze pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video, pomysł na prezentację sportowego charakteru Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego.
 5. Uchwały Jury Konkursu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Jury Konkursu. Jury Konkursu wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Jury. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury kieruje pracami Jury.
 6. Lista Szkół podstawowych i Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu - Etapu Sportowego zostanie podana do publicznej wiadomości na Platformie nie później niż w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia podania informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do ostatniego dnia pierwotnego terminu, o czym poinformuje na Platformie Konkursu.
 7. Każdą Szkołę Podstawową lub Klub sportowy, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostaną zakwalifikowane do III Etapu Konkursu Organizator nagrodzi Nagrodą I Stopnia.
 8. Nagroda I Stopnia to:
  a) nagroda rzeczowa w postaci zestawu: 25 strojów sportowych dla Zawodników marki 4F przy czym jeden strój sportowy składa się z jednej koszulki i jednej pary spodenek i 1 zestawu dresowego dla Opiekuna marki 4F, składającego się z bluzy i spodni dresowych, o łącznej wartości 2 952 zł. 
 9. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanie nagród, o których mowa § 6 pkt 1 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania nagród w Konkursie w kwocie określonej w ust. 8 powyżej.
 10. Stroje sportowe i zestawy dresowe o których mowa w ust. 7 powyżej, Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 31 maja 2023 roku.
 11. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, które otrzymały stroje sportowe mają prawo nanieść na tylnej części koszulek numery oraz nazwy Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, do których należą.

 

 • 7. ETAP III -  ETAP SPORTOWY
 1. Etap III – Etap Sportowy trwa od dnia 26 kwietnia 2023 roku. O terminie zakończenie Etapu III oraz o terminie zakończenia możliwości wgrywania Materiałów Video Organizator poinformuje na stronie www.druzynaenergii.pl z 7 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu startu Etapu III, nie później jednak niż do ostatniego dnia pierwotnego terminu, o czym poinformuje na Platformie Konkursu.
 2. W trakcie Etapu III Organizator opublikuje na Platformie zestawy 12 (słownie: dwunastu) ćwiczeń sportowych podzielonych na 4 (słownie: cztery) zestawy.
 3. W ramach III Etapu Opiekun zobowiązany będzie do nagrania co najmniej jednego Materiału Video z wykonywanego przez Zawodników ćwiczenia z Zestawów, o których mowa w ust. 2 powyżej i umieszczania na Platformie.
 4. W nagraniu Materiału Video z wykonywanym ćwiczeniem może wziąć udział dowolna liczba Zawodników z zakwalifikowanej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, przy czym liczba Materiałów Video pozostaje dowolna. Ten sam Zawodnik może uczestniczyć tylko w (1) jednym Materiale Video z danym ćwiczeniem w ramach Zestawów.
 5. Opiekun zamieszczając na Platformie Materiał Video wyraża zgodę na warunki określone w §5 ust. 3 Regulaminu.
 6. Rywalizacje w ramach III Etapu – Etapu Sportowego będzie podlegał (dwu) 2 stopniowej ocenie:

1) w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę wynik stanowiący iloraz łącznej liczby wszystkich Zawodników wykonujących ćwiczenia w Materiałach Video przesłanych przez Opiekuna oraz łącznej liczby wszystkich uczniów danej Szkoły podstawowej lub członków danego Klubu spełniającego kryteria Zawodnika zgodnie z poniższym wzorem:

[WZOR]

2) wynik, o którym mowa w ust. 1 będzie liczonych w 4 kategoriach:

 1. Szkoła o małej ilości uczniów
  b. Szkoła o średniej ilości uczniów
  c. Szkoła o dużej ilości uczniów
  d. Szkoła o bardzo dużej ilości uczniów

z tymże, Organizator po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń poinformuje o dokładnym podziale ilościowym (liczba uczniów w szkole w danej kategorii)   

3) w drugiej kolejności ocenie podlega (4) cztery Szkoły podstawowe lub Kluby sportowe, których Materiały Video uzyskały najwyższy wynik w ramach pierwszego etapu oceny, o którym mowa w pkt 1) powyżej wg kryteriów oceny wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu.

 1. 4 (czterech) Finalistów (po jednym z każdej kategorii) zostanie ogłoszonych do publicznej wiadomości na Platformie nie później niż  14 dni od zakończenia III Etapu.
 2. Jury ma prawo przyznania przywileju Specjalnego Finalisty jednej Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo aktywności w trakcie całego ETAPU III nie uzyskał statutu Finalisty. Specjalny Finalista weźmie udział w Wielkim Finale.
 3. Organizator dla każdej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, któremu przyznany został status Finalisty zorganizuje Lekcje WF, czyli wizytę ekipy Ambasadorów Drużyny Energii, którzy przeprowadzą zajęcia sportowe Zawodników Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego – Finalisty.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przyjazd Ambasadorów Drużyny ENERGII odbył się między 27 maja a 7 czerwca 2023 r. Dokładana data i godziny wizyt ustalone zostaną przez Organizatora oraz Finalistę.
 5. Finalista zobowiązany będzie do wskazania miejsca wizyty, w którym znajdować się będzie infrastruktura sportowa w postaci sali gimnastycznej o wymiarach min. 36m x 18m lub boisko o wymiarach min. 30m x 62m za bramkami.
 6. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu wizyty Ambasadorów w szkole Finalisty oświadczenia Zawodników, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
 7. Zgoda, o której mowa w ust. 14 powyżej, obejmuje wyrażenie przez Zawodnika lub opiekuna prawnego Zawodnika zgody na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wizerunku Zawodnika przez Organizatora w celach komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem na korzystanie z wizerunku Zawodnika na następujących polach eksploatacji:
 1. a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  f) użyczanie lub najem.

 

 • 8. ETAP IV -  WIELKI FINAŁ
 1. Etap IV – Wielki Finał odbędzie się do dnia 30 czerwca 2023 roku, w jednej z dwóch poniższych wersji, a o jego dokładnej dacie Organizator poinformuje za pośrednictwem Platformy Konkursu www.DruzynaEnergii.pl oraz mediów na min. 7 \ dni przed planowaną datą wydarzenia

1) W formie sprawdzianu umiejętności sportowych minimum 20 (dwudziestu) wybranych przez Opiekuna Zawodników Finalistów, w ramach którego zastosowanie będą miały następujące reguły:

 1. będą przygotowane 4 stacje w formie toru z ćwiczeniami i zadaniami do wykonania
  b. zadaniem każdej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego będzie wykonanie jak największej ilości powtórzeń na każdej ze stacji, w określonym czasie
  c. wynikiem Finalisty na danej stacji będzie ilość wykonanych powtórzeń przez zawodników
  d. wynikiem końcowym danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego będzie sumą wyników ze wszystkich stacji

2) W formie spotkanie online, w ramach którego zastosowanie będą miały następujące reguły:

 1. Ambasadorzy przygotowują zestawy ćwiczeń które będą dostępne na Platformie Konkursu;
  b. W ciągu 24h Finaliści przygotują i wgrają Film na którym Zawodnicy wykonują ćwiczenia.
  c. Ambasadorzy wybiorą jednego Finalistę, która wykazał się najbardziej pozytywną energią, najlepszym duchem rywalizacji – nagrodą specjalną jest Puchar Drużyny Energii;
  d. Podczas tego spotkania odbędzie się wspólny trening online uczniów z ambasadorami oraz zostanie ogłoszony werdykt Ambasadorów
 1. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu Wielkiego Finału Formularzy Zgłoszenia Zawodników oraz Zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Etap IV – Wielki Finał jest etapem, w ramach którego są ogłaszane wyniki oraz przyznawane i wręczane Nagrody.
 3. W przypadku, gdy Wielki Finał zostanie zorganizowany w formie spotkania online, wówczas Organizator prześle Nagrody, o których mowa w § 9 Regulaminu na adres Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w terminie do 14 dni od zakończenia spotkania online.
 4. Nieodebranie przesłanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody, nieodebrana Nagroda pozostaje wówczas własnością Fundatora.
 5. Zwycięzca, który otrzymał Nagrodę zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzenia odbioru Nagrody, co stanowi warunek konieczny otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody.

 

 • 9. NAGRODY
 1. Zwycięzcom w Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody – Nagroda Główna Szkoły, Nagroda Główna Zawodnika oraz Nagroda dla Opiekuna.
 2. Nagroda Główna Szkoły jest przyznawana 5 (pięciu) Szkołom podstawowym lub Klubom sportowym, które zakwalifikowały się do Wielkiego Finału. Nagrodą Główną Szkoły jest voucher na wyposażenie sali do wychowania fizycznego lub inny sprzęt sportowy, o wartości rynkowej nie większej niż  10 000,00 pln  oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 pln  Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.
 3. Nagrody Główne Zawodnika są przyznawane przez Opiekunów każdej z drużyn, który wybiera dwie osoby tj. Zawodnika i Zawodniczkę prowadzonej przez siebie Szkoły Podstawowej.
 4. Nagrodą Główną Zawodnika jest sprzęt elektroniczny, o wartości nie większej niż 615,00 pln. brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 61,50 pln Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.
 5. Nagrody dla Opiekunów są przyznawane 5 (pięciu) Opiekunom Finalistów.
 6. Nagrodą dla Opiekunów jest Voucher na pobyt dwudniowy w hotelu 4* oraz sprzęt elektroniczny, o wartości nie większej niż 2000,00 zł netto  oraz nagroda pieniężna w wysokości 230,00 pln Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.
 7. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanie nagród, o których mowa § 6 pkt 1 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania nagród w Konkursie w kwotach określonej odpowiednio, w ust. 2, 4 i 6 powyżej.
 8. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody i prawa do odebrania Nagrody na osobę trzecią. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

 

 • 10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje powinny być zgłoszone przed terminem upływu Czasu Trwania Konkursu, określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu, w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs Drużyna Energii VI Edycja” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencji Uczestnika Konkursu/Zawodnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika/Zawodnika Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Koordynatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie, na adres korespondencji wskazany w treści reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@druzynaenergii.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2023
 5. Regulamin dostępny jest do wglądu na Platformie Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w zakresie wydłużenia terminu Czasu Składania Zgłoszeń w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, za które uważa się:

1) konieczność dostosowania się Organizatora Konkursu do nakazów, zakazów i obostrzeń, wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a mających wpływ na wzajemne stosunki Uczestników Konkursu i Organizatora
2) konieczność dostosowania się Organizatora Konkursu do zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID – 19.

 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Portalu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika
2) Załącznik nr 2 – Zgoda Zawodnika/ Przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika
3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.
4) Załącznik numer 4 – Oświadczenie i zgoda Opiekuna.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika

 

..................................................

Miejscowość, data

Ja, niżej podpisana/y:

imię: …………….…………………………………………………..………………

nazwisko: .…………….........................................................………....

wiek Zawodnika: ......................................................................................
klub Zawodnika/Szkoła podstawowa Zawodnika: ......................................................................................

miejscowość zamieszkania: .................................................................................... dalej jako „Zawodnik

 

 1. *oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Drużyna Energii” VI Edycja”, akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

 

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

 1. *oświadczam, że wyrażam nieograniczoną czasowo i terytorialnie, a także nieodpłatną zgodę na  wykorzystanie wizerunku Zawodnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora w celach komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem, między innymi przez publikację Pracy Konkursowej obejmującej jego wizerunek na stronie www.DruzynaEnergii.pl.

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

 1. Zgoda na Promocję i Marketing - Jeśli wyrazisz poniższą zgodę będziemy Cię informować o specjalnych promocjach  związanych z Konkursem i kolejnych edycjach Konkursu.

 

W tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora dla celów promocji i marketingu produktów i usług związanych z Konkursem Drużyna Energii VI Edycja i kolejnych edycjach. Informacje przesyłane będą w formach wykorzystujących urządzenia elektroniczne (np. e-mail), w związku z tym dla otrzymywania informacji niezbędna jest także zgoda na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w zakresie przesłania informacji marketingowych związanych wyłącznie z Konkursem.

 

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

Wyrażam zgodę na złożenie przez Zawodnika powyższego zgłoszenia oraz zawartych w nim oświadczeń.

 

…………………………………………………………………………

Data i podpis Przedstawiciela Ustawowego, w przypadku, gdy Zawodnik ukończył 13 lat

 

* oświadczenia i upoważnienia wymagane do przyjęcia zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie „Drużyna Energii VI edycja”

** w przypadku Zawodnika, który nie ukończył 13 lat podpisuje Przedstawiciel Ustawowy

Terminy pisane w niniejszym formularzu wielką literą, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Konkursu Drużyna Energii VI Edycja.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda Zawodnika/ Przedstawiciela ustawowego

na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika

 

..................................................

Miejscowość, data

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………… (imię i nazwisko)

imię: …………….…………………………………………………..………………

nazwisko: .…………….........................................................………....

wiek Zawodnika: ......................................................................................
klub Zawodnika/Szkoła podstawowa Zawodnika: ......................................................................................

adres zamieszkania: .................................................................................... dalej jako „Zawodnik

 

 

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz danych osobowych Zawodnika w zakresie:  wizerunek, imię i nazwisko, , wiek, klasa i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu przeprowadzenia  Konkursu, przyznania i realizacji Nagród oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konkursem

 

 

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

 1. oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody wskazanej w pkt. 1 powyżej jest DOBROWOLNE lecz NIEZNĘDNE do umożliwienia mi udziału w Konkursie oraz że mam prawo do cofnięcia upoważnienia i usunięcia moich danych na każdym etapie Konkursu co jest równoznaczne z rezygnacją z Konkursu.  Żądanie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w zakresie wskazanym w artykule 17 ust. 3 RODO.

 

 

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

 1. oświadczam, zostałem poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego 26 , 80-171 NIP 957-106-44-75, Regon 221-627-009 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu. Informujemy o przysługujących prawach: dostępu do danych osobowych, żądania ich kopii, poprawienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające wynikające z art. 17 ust. 3 RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych, skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane mogą być przekazywane tj. ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024 Treść pełnej klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

 

 1. oświadczam, że otrzymałem i zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w ramach Konkursu stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

…………………………………………………………………………

Podpis Zawodnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego**

 

 

 

* oświadczenia i upoważnienia wymagane do przyjęcia zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie „Drużyna Energii VI edycja”

** w przypadku Zawodnika, który nie ukończył 16 lat podpisuje Przedstawiciel Ustawowy

 

Terminy pisane w niniejszym formularzu wielką literą, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Konkursu Drużyna Energii VI edycja.

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO ZAWODNIKA

 

 

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………… (imię i nazwisko)

imię: …………….…………………………………………………..………………

nazwisko: .…………….........................................................………....

 

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko w związku z zapewnieniem wiarygodnej identyfikacji osoby reprezentującej Zawodnika w celu przeprowadzenia Konkursu „Drużyna Energii” VI Edycja

 

 

……………………………………………………………………………………..

Data i Podpis Przedstawiciela Ustawowego Zawodnika

 

 

 1. oświadczam, zostałem poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego 26 , 80-171 NIP 957-106-44-75, Regon 221-627-009 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu. Informujemy o przysługujących prawach: dostępu do danych osobowych, żądania ich kopii, poprawienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające wynikające z art. 17 ust. 3 RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych, skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane mogą być udostępnione  tj. ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024. Treść pełnej klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Data i Podpis Przedstawiciela Ustawowego Zawodnika

 

 1. oświadczam, że otrzymałem i zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w ramach Konkursu stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

..…………………………………………………………………………………………………..

Data i Podpis Przedstawiciela Ustawowego Zawodnika

 

 

 

Załącznik nr 3

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024 uprzejmie informuje:

 1. Administratorem danych osobowych Zawodnika, Przedstawiciela ustawowego Zawodnika oraz Opiekuna jest: Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego 26, 80-171 NIP 957-106-44-75, Regon 221-627-009 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@profispot.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest realizacja, obsługa oraz archiwizacja korespondencji związanej z Konkursem „Drużyna Energii” VI Edycja, którego Administrator jest organizatorem. .
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
 1. a) Zawodnika:  imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres Szkoły Zawodnika lub Klubu, adres zamieszkania, wizerunek;
  b) Przedstawiciela ustawowego Zawodnika – imię i nazwisko;
  c) Opiekuna – imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, wizerunek;
 1. Dane osobowe Zawodnika, Przedstawiciela ustawowego Zawodnika oraz Opiekuna mogą być udostępnione na rzecz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024.
 2. Dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d. usunięcia danych,
  e. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Tobie prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: rodo@profispot.pl

 

 

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

 

Ja, …………………………………………………………………………… (imię, nazwisko), zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Drużyna Energii” VI Edycja i, w rozumieniu tego regulaminu, jako Opiekun Szkoły podstawowej lub Klubu Sportowego ………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres szkoły lub klubu sportowego) wyrażam zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Pracy Konkursowej przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych na portalu www.DruzynaEnergii.pl

Oświadczam, że w przypadku przyznania Nagrody w ramach Konkursu „Drużyna Energii” VI Edycja i w zamian za jej otrzymanie udzielam Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania z Pracy Konkursowej wraz z prawem do udzielania sublicencji dowolnemu podmiotowi na następujących polach eksploatacji:

 

 1. a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  f) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe, rozpowszechnianie w sieci Internet,
  g) prawo do udostępniania Pracy Konkursowej, do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.

 

poza tym,

upoważniam Organizatora Konkursu do wykonywania w moim imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego, do wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej. Upoważniam również Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej i do decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności.

 

Ponadto, oświadczam, że:

 1. a) posiadam wszystkie prawa do dysponowania Pracą Konkursową, a także – że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w tym wszystkich jej części stanowiących samodzielny utwór,
  b) Praca Konkursowa nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej,
  c) osoby, których wizerunki są utrwalone w Pracy Konkursowej, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora, z wyłączeniem sytuacji w której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
  d) przesyłając Pracę Konkursową, ponoszę pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mi przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
  e) posiadam pisemne Formularze Zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie, o których mowa §2 ust. 5 Regulaminu,
  f) posiadam pisemne oświadczenia Przedstawicieli ustawowych Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
  g) potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania,
  h) potwierdzam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
  i) wyrażam zgodę Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego 26 , 80-171 NIP 957-106-44-75, Regon 221-627-009 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942 na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail, klasa i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem z prawem do udostępnienia tak określonych danych osobowych Opiekuna do Patrona w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem;
  j) zostałem poinformowany, że podanie przez mnie informacji oraz udzielenie upoważnienia, o których mowa pod lit. i) powyżej, jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie tak określonych informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi udział w Konkursie.

 

 

Data, miejsce                                                                                                                   Podpis opiekuna