Regulamin

REGULAMIN
Konkursu „Drużyna Energii” IV Edycja

 

§ 1. REGULAMIN

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Drużyna Energii” IV Edycja (dalej: Konkurs), w szczególności reguły, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, sposób wyłonienia Zwycięzców, a także przyznawania oraz przekazania Nagród.

§ 2. DEFINICJE

Dla potrzeb Konkursu, użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Ambasadorzy Drużyny Energii – sportowcy i osoby związane ze światem sportu zaangażowane w Konkurs.
 2. Czas Składania Zgłoszeń -  oznacza okres od 31  marca 2021 r.  do 5 maja 2021 r. To czas, w którym Uczestnik winien spełnić łącznie warunki udziału w Konkursie oraz dokonać Zgłoszenia.
 3. Finalista –  Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, który został zakwalifikowany do udziału w ETAPIE IV Konkursu – Wielkim Finale.
 4. Formularz Konkursowy – dostępny w wersji elektronicznej na Platformie formularz zgłoszenia Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do udziału w Konkursie, wypełniany i przesyłany przez Opiekuna.
 5. Formularz Zgłoszenia Zawodnika – dostępny w wersji pdf na Platformie Konkursu formularz zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie, przeznaczony do wypełnienia i podpisania
  1. w przypadku Zawodników Konkursu, którzy nie ukończyli lat 13 – przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Konkursu (rodzica lub opiekuna prawnego);
  2. w przypadku Zawodników Konkursu, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 18 – przez Zawodnika Konkursu, a obok podpisu Zawodnika Konkursu na zgłoszenie udziału w Konkursie zgodę wyraża jego przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny);

   Wzór Formularza Zgłoszenia Zawodnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
    
 6. Fundator – ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, NIP: 957-095-77-22, REGON: 220353024, o kapitale zakładowym 4.521.612.884,88 złotych (wpłaconym w całości).
 7. Jury – gremium składające się z 3 przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawicieli Fundatora, powołane w celu wyłonienia Finalistów i Zwycięzców.
 8. Konkurs – konkurs pod nazwą „Drużyna Energii”  IV Edycja, prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.DruzynaEnergii.pl (dalej: Platforma Konkursu), organizowany przez Organizatora na zlecenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: Fundator) w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klub sportowy – oznacza wszelkie formy zgrupowania lub inicjatyw o charakterze sportowym, w szczególności uczniowskie kluby sportowe, w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie;
 10. Laureat Konkursu – Uczestnik Konkursu, któremu przyznano Nagrody I Stopnia, opisane w § 6 Regulaminu.
 11. Nagrody – nagrody, wskazane w treści postanowień § 6 ust. 7 i § 9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.
 12. Opiekun – pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona do kontaktu z Organizatorem, tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel Szkoły podstawowej lub w przypadku Klubu sportowego – osoba upoważniona do prowadzenia spraw klubu lub osoba przez taką osobę wyznaczona; na każdą Szkołę podstawową lub Klub sportowy przypada jeden Opiekun.
 13. Organizator – Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128,  81-472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391928, NIP: 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23.986. 600 złotych (wpłaconym w całości), działająca na zlecenie Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (Fundatora).
 14. Praca Konkursowa - oznacza Materiał Video w formie pliku video zapisany w formacie MP4, o minimalnej rozdzielczości 720p, o rozmiarze nie większym niż 100 MB i czasie trwania pomiędzy 30, a 300 sekund lub Prezentację Multimedialną - stworzony na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie (I ETAP – Zgłoszenia). Praca Konkursowa oznacza również Materiał Video o wskazanych powyżej parametrach, stworzony podczas trwania ETAPU III Konkursu, w celu wzięcia udziału w ETAPIE IV - Wielkim Finale.
 15. Platforma Konkursu – strona internetowa, w ramach której prowadzony jest Konkurs, pod adresem www.DruzynaEnergii.pl.
 16. Przywilej Finalisty Rankingowego – przywilej przyznany przez Fundatora Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo osiągania wysokiego wyniku podczas całego ETAPU III nie uzyskał status Finalisty, uprawniający do udziału w Finale i konkurowania o Nagrodę Główną Szkoły.
 17. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 18. Szablon prezentacji – szablon prezentacji udostępniony przez Organizatora na Platformie Konkursu z możliwością wykorzystania w przygotowaniu zgłoszenia do ETAPU I.
 19. Szkoła podstawowa – oznacza placówkę o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 20. Uczestnik Konkursu – Uczestnikami Konkursu mogą być dwie kategorie podmiotów: Szkoła podstawowa, a także Klub sportowy;
 21. Wielki Finał – wydarzenie zorganizowane we wskazanym prze Organizatora miejscu, w którym udział biorą Finaliści, podczas którego są przyznawane i wydawane Nagrody. W przypadku braku możliwości zorganizowania Wielkiego Finału w wersji stacjonarnej, zostanie on zorganizowany w wersji online, bez bezpośredniego uczestnictwa Finalistów.
 22. Zawodnik – oznacza ucznia 5, 6, 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 5, 6, 7 lub 8 Szkoły podstawowej, który w dniu dokonania Zgłoszenia przez Opiekuna ukończył 13 rok życia, posiadającego co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mającego stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodnik, który ukończył 13 rok życia, może przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

  Zawodnik oznacza również ucznia 5 klasy Szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 5 Szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia nie ukończył 13 roku życia, działającego przez swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
 23. Zestawy – materiały video publikowane na Platformie obrazujące zestawy ćwiczeń przygotowane przez Ambasadorów.
 24. Zgłoszenie - łączne dokonanie wszystkich czynności wskazanych w § 3 Regulaminu.
 25. Zlecający - ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, NIP: 957-095-77-22, REGON: 220353024, o kapitale zakładowym 4.521.612.884,88 złotych (wpłaconym w całości).
 26. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, któremu Jury przyznało Nagrody, o których mowa § 9 Regulaminu.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za pośrednictwem sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.DruzynaEnergii.pl, w terminie od 31 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.(dalej: Czas Trwania Konkursu) z tym zastrzeżeniem, że jest podzielony na cztery etapy, organizowane w następujących terminach:
  1. ETAP I  - Zgłoszenia do udziału w Konkursie 
  2. ETAP II - Kwalifikacje do Etapu Sportowego
  3. ETAP III - Etap Sportowy
  4. ETAP IV  - Wielki Finał
 2. Celem Konkursu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego, sportowego trybu życia i zaangażowania uczniów Szkół podstawowych oraz członków Klubów sportowych z mniejszych miejscowości do aktywnego udziału w uprawianie sportu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Administratorem danych osobowych Zawodników, Przedstawicieli ustawowych Zawodników oraz Opiekunów jest Zlecający.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez jakiekolwiek internetowe serwisy społecznościowe, w tym serwis Facebook, ani z nimi związany.
 6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
 7. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne nagrody w rozumieniu przepisu art. 919 kc w zw. z art. 921 k.c.

§ 4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom wskazanym w § 2 ust. 20 Regulaminu, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 2. W imieniu Uczestników Konkursu Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje Opiekun.
 3. Opiekun przed dokonaniem Zgłoszenia jest zobowiązany:
  1. w przypadku Zawodnika, który nie ukończył 13 roku życia i nie może samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie pozyskać prawidłowo wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Formularz Zgłoszenia Zawodnika do Udziału w Konkursie,
  2. w przypadku Zawodnika, który ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych - pozyskać prawidłowo wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Formularz Zgłoszenia Zawodnika do Udziału w Konkursie;
  3. pozyskać zgodę Zawodnika lub Przedstawiciela ustawowego Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia Zawodnika polega na prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól Formularza.
 5. Przedstawiciel ustawowy Zawodnika może dodatkowo w Formularzu Konkursowym wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych do Zlecającego Konkurs dla celów promocji i marketingu produktów i usług związanych z Konkursem i kolejnymi edycjami Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i jej brak nie może być podstawą do wyłączenia Zawodnika z Konkursu.
 6. Opiekun placówki biorącej udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej, w szczególności pozyskał prawidłowo uzupełnione i podpisane Formularze Konkursowe, o których mowa w ust. 3 powyżej. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Osoba biorąca udział w Konkursie, zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

§ 5. ETAP I - ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są od 31 marca 2021 roku do 5 maja 2021 r. godz. 23:59:59 za pośrednictwem Formularza internetowego dostępnego poprzez Platformę (dalej: Czas Składania Zgłoszeń).
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu za pośrednictwem Opiekuna powinien w Czasie Składania Zgłoszeń spełnić łącznie następujące warunki:
  1) prawidłowo uzupełnić wszystkie pola Formularza Konkursowego i przesłać go za pomocą Platformy;
  2) przesłać za pośrednictwem Platformy Pracę Konkursową, przedstawiającą zaangażowanie Uczestnika w uprawianie sportu lub praktykowanie zdrowego stylu życia; Praca Konkursowa może zawierać wizerunek Zawodników jako element zbiorowości. Praca Konkursowa może być przygotowana na bazie Szablonu prezentacji
  3) złożyć oświadczenie, że:

  a) posiada wszystkie prawa do dysponowania Pracą Konkursową, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w tym wszystkich jej części stanowiących samodzielny utwór,
  b) Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich,
  c) wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Pracy Konkursowej przez Organizatora w celach związanych z promocją Konkursu oraz w relacjach z Konkursu na portalu www.DruzynaEnergii.pl, w mediach społecznościowych (Facebook, Instargram), w serwisie YouTube oraz na rejestrację Prac konkursowych;
  d) osoby, których wizerunki są utrwalone w Pracy Konkursowej wyraziły zgodę na publikację i rozpowszechnianie ich wizerunków przez Organizatora i Fundatora (zgodnie z treścią Formularza Zgłoszenia Zawodnika, stanowiącego  Załącznik nr 1 do Regulaminu), z wyłączeniem sytuacji w której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
  e) przesyłając Prace Konkursową, ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
  f) posiada prawidłowo wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszenia Zawodników do udziału w Konkursie oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych
  g) posiada pisemne oświadczenia opiekunów prawnych lub rodziców Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
  h) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  i) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Organizatora stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
  j) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowy, adres i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem z prawem do udostępnienia tak określonych danych osobowych Opiekuna do Organizatora w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem;
  k) został poinformowany, że podanie przez niego informacji oraz udzielenie upoważnienia, o których mowa pod lit. i) powyżej, jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Zaniechanie podania tak określonych informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi udział w Konkursie.
   
 4. Laureaci oraz Zwycięzcy Konkursu z chwilą przyznania im Nagrody i w zamian za jej otrzymanie udzielają Fundatorowi i Organizatorowi niewyłącznej licencji do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania z Pracy konkursowej na poniższych polach eksploatacji:

  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie
  f) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.
   
 5. Fundator jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom z Grupy Orlen do Pracy Konkursowej w zakresie udzielonej licencji.
 6. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu upoważniają Fundatora i Organizatora do wykonywania w ich imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego oraz upoważniają Fundatora i Organizatora do wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu upoważniają Fundatora i Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej.
 7. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania, na poszczególnych polach eksploatacji.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy Uczestnicy Konkursu i Zawodnicy spełniają warunki określone Regulaminem. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń bądź podania określonych danych, w tym zwłaszcza podania imienia i nazwiska Opiekuna, imienia i nazwiska Zawodnika, daty urodzenia Zawodnika, adres  i nazwę Uczestnika. W przypadku ustalenia, że Uczestnik jest osobą nieuprawnioną w świetle niniejszego Regulaminu do udziału w Konkursie lub naruszy zasady niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczeniu z Konkursu takiego Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Jury Zgłoszenia, które nie spełnia warunków określonych Regulaminem.
 10. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Jury Zgłoszenia w szczególności w przypadku gdy Praca Konkursowa będzie zawierała treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Fundatora lub kodeksem etyki Fundatora dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia przez Jury Konkursu, Zgłoszenia zawierającego Pracę Konkursową niskiej jakości, uniemożliwiającego dokładne zapoznanie się z treścią Pracy Konkursowej, uszkodzoną lub niespełniającą innych warunków określonych w Regulaminie.

§ 6. ETAP II -  KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO

 1. Do II Etapu – Etapu Kwalifikacyjnego przechodzi Uczestnik, którego Opiekun w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu, złożył Zgłoszenie, które nie zostało odrzucone lub wykluczone przez Jury Konkursu w I Etapie.
 2. II Etap – Etap Kwalifikacyjny ma na celu dokonanie oceny przesłanych Zgłoszeń wraz z Pracami Konkursowymi i wyboru przez Jury Konkursu maksymalnie 100 (sto) Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu – Etapu Sportowego.
 3. O zakwalifikowaniu się Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do III Etapu – Etapu Sportowego Konkursu decyduje wyłącznie Jury Konkursu.
 4. Przy wyborze Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zakwalifikują się do III Etapu – Etapu Sportowego, Jury Konkursu bierze pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video, pomysł na prezentację sportowego charakteru Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego.
 5. Uchwały Jury Konkursu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Jury Konkursu. Jury Konkursu wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Jury. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury kieruje pracami Jury.
 6. Lista Szkół podstawowych i Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu - Etapu Sportowego zostanie podana do publicznej wiadomości na Platformie w dniu 10 maja 2021 roku.
 7. Szkołę Podstawową lub Klub sportowy, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostaną zakwalifikowane do III Etapu Konkursu Organizator nagrodzi Nagrodą I Stopnia, z tym zastrzeżeniem, że Nagroda będzie przysługiwać jedynie tym Uczestnikom, którzy nie otrzymali strojów sportowych w poprzednich Edycjach Konkursu.
 8. Nagroda I Stopnia to: nagroda rzeczowa w postaci zestawu: 40 strojów sportowych marki 4F dla Zawodników , przy czym jeden strój sportowy składa się z jednej koszulki i jednej pary spodenek i 1 zestawu dresowego marki 4F dla Opiekuna , składającego się z bluzy i spodni dresowych, o łącznej wartości 2 797,68 zł brutto.
 9. Stroje sportowe i zestawy dresowe o których mowa w ust. 7 powyżej, Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 4 czerwca 2021 roku.
 10. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, które otrzymały stroje sportowe mają prawo nanieść na tylnej części koszulek numery oraz nazwy Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, do których należą.

§ 7. ETAP III -  ETAP SPORTOWY

 1. Etap III – Etap Sportowy trwa od 11 maja 2021 roku. O terminie zakończenie Etapu III oraz o terminie zakończenia możliwości wgrywania Materiałów Video organizator poinformuje na stronie www.druzynaenergii.pl z 7 dniowym wyprzedzeniem.  
 2. W trakcie Etapu III Organizator opublikuje na Platformie zestawy 16 (słownie: szesnastu) ćwiczeń sportowych podzielonych na 4(słownie: cztery) Zestawy.
 3. W ramach III Etapu Opiekun zobowiązany będzie do nagrania co najmniej jednego Materiału Video z wykonywanego przez Zawodników ćwiczenia z Zestawów, o których mowa w ust. 2 powyżej i umieszczania na Platformie.
 4. W nagraniu Materiału Video z wykonywanym ćwiczeniem może wziąć udział dowolna liczba Zawodników z zakwalifikowanej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, przy czym liczba Materiałów Video pozostaje dowolna. Ten sam Zawodnik może uczestniczyć tylko w (1) jednym Materiale Video z danym ćwiczeniem w ramach Zestawów.
 5. Opiekun zamieszczając na Platformie Materiał Video wyraża zgodę na warunki określone w §5 ust. 3 Regulaminu.
 6. Rywalizacje w ramach III Etapu – Etapu Sportowego będzie podlegał (dwu) 2 stopniowej ocenie:
  1. w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę wynik stanowiący iloraz łącznej liczby wszystkich Zawodników wykonujących ćwiczenia w Materiałach Video przesłanych przez Opiekuna oraz łącznej liczby wszystkich uczniów danej Szkoły podstawowej lub członków danego Klubu spełniającego kryteria Zawodnika zgodnie z poniższym wzorem:


    
  2. wynik, o którym mowa w ust. 1 podlega indeksacji uwzględniającej łączną ilość Zawodników uprawnionych do udziału w Konkursie.
   a) Dla ilości zawodników w przedziale 0-75, indeks 1,0
   b) Dla ilości zawodników w przedziale 76-175, indeks 1,10
   c) Dla ilości zawodników w przedziale 176-300, indeks 1,2
   d) Dla ilości zawodników powyżej 300, indeks 1,3
  3. w drugiej kolejności ocenie podlega (4) cztery Szkoły podstawowe lub Kluby sportowe, których Materiały Video uzyskały najwyższy wynik w ramach pierwszego etapu oceny, o którym mowa w pkt 1) powyżej wg kryteriów oceny wymienionych w §4 ust. 4 Regulaminu.
    
 7. 4 (czterech) Finalistów zostanie ogłoszonych do publicznej wiadomości na Platformie nie później niż  14 dni od zakończenia III Etapu.  
 8. Fundator ma prawo przyznania Przywileju Finalisty Rankingowego jednej Szkole podstawowej lub Klubowi sportowemu, który pomimo aktywności w trakcie całego ETAPU III nie uzyskał statutu Finalisty. Specjalny Finalista Rankingowy weźmie udział w Wielkim Finale.

§ 8. ETAP IV -  WIELKI FINAŁ

 1. Etap IV – Wielki Finał odbędzie się do dnia 30 czerwca 2021 roku, w jednej z dwóch poniższych wersji, a o jego dokładnej dacie Organizator poinformuje za pośrednictwem Platformy Konkursu www.DruzynaEnergii.pl oraz mediów na min. 14 dni przed planowaną datą wydarzenia
  1. W formie sprawdzianu umiejętności sportowych 20 (dwudziestu) wybranych przez Opiekuna Zawodników Finalistów, w ramach którego zastosowanie będą miały następujące reguły:
   a) Ambasadorzy przygotowują zestawy ćwiczeń;
   b) każdy z Ambasadorów dokonuje oceny w skali od 1 do 10, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami;
   c) suma ocen wszystkich Ambasadorów stanowi wynik końcowy danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w ramach Etapu III.
   d) wynik końcowy danej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego zostanie przypisany i będzie wynikiem ostatecznym, na podstawie którego zostanie przyznana Nagroda Dodatkowa;
  2. W formie spotkanie online, w ramach którego zastosowanie będą miały następujące reguły:
   a) Ambasadorzy przygotowują zestawy ćwiczeń które będą dostępne na Platformie Konkursu;
   b) W ciągu 24h Finaliści przygotują i wgrają Film na którym Zawodnicy wykonują ćwiczenia.
   c) Ambasadorzy wybiorą jednego Finalistę, która wykazał się najbardziej pozytywną energią, najlepszym duchem rywalizacji i przyznają temu Finaliście Nagrodę Dodatkową;
   d) Podczas tego spotkania odbędzie się wspólny trening online uczniów z Ambasadorami oraz zostanie ogłoszony werdykt Ambasadorów
 2. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu Wielkiego Finału Formularzy Zgłoszenia Zawodników oraz Zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Etap IV – Wielki Finał jest etapem, w ramach którego są ogłaszane wyniki oraz przyznawane i wręczane Nagrody.
 4. W przypadku, gdy Wielki Finał zostanie zorganizowany w formie spotkania online, wówczas Organizator prześle Nagrody, o których mowa w § 9 Regulaminu na adres Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w terminie do 14 dni od zakończenia spotkania online.
 5. Nieodebranie przesłanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody, nieodebrana Nagroda pozostaje wówczas własnością Fundatora.
 6. Zwycięzca, który otrzymał Nagrodę zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzenia odbioru Nagrody, co stanowi warunek konieczny otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody.

§ 9. NAGRODY

 1. Zwycięzcom w Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody – Nagroda Główna Szkoły, Nagroda Dodatkowa,  Nagroda Główna Zawodnika oraz Nagroda dla Opiekuna.
 2. Nagroda Główna Szkoły jest przyznawana 4 (czterem) Szkołom podstawowym lub Klubom sportowym, które zakwalifikowały się do Wielkiego Finału. Nagrodą Główną Szkoły jest voucher na wyposażenie sali do wychowania fizycznego lub inny sprzęt sportowy, o wartości rynkowej nie większej niż: 3 500,00 zł brutto.
 3. Nagroda Główna wskazana w ust. 2 powyżej przyznawana jest również Finaliście, któremu przysługuje Przywilej Finalisty Rankingowego. Łącznie zostanie przyznanych 5 (pięć) Nagród Głównych Szkoły.
 4. Zwycięzca Wielkiego Finału otrzymuje Nagrodę Dodatkową, którą jest Puchar Drużyny Energii oraz voucher na wyposażenie Sali do wychowania fizycznego lub inny sprzęt sportowy, o wartości rynkowej nie większej niż: 3 500,00 zł brutto.
 5. Nagrody Główne Zawodnika są przyznawane przez Opiekunów każdej z drużyn, który wybiera dwie osoby tj. Zawodnika i Zawodniczkę prowadzonej przez siebie Szkoły Podstawowej
 6. Nagrodą Główną Zawodnika jest opaska treningowa o wartości nie większej niż 120,00 zł brutto.
 7. Nagroda dla Opiekunów jest przyznawane 5 (pięciu) Opiekunom Finalistów.
 8. Nagrodą dla Opiekunów jest smartwatch o wartości nie większej niż 500,00 zł brutto.
 9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody i prawa do odebrania Nagrody na osobę trzecią. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje powinny być zgłoszone przed terminem upływu Czasu Trwania Konkursu, określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu, w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs Drużyna Energii IV Edycja” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencji Uczestnika Konkursu/Zawodnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika/Zawodnika Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Koordynatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie, na adres korespondencji wskazany w treści reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy:  druzynaenergii@apella.com.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 r.
 5. Regulamin dostępny jest do wglądu na Platformie Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z istotnych przyczyn mających wpływ na wzajemne stosunki Uczestników Konkursu i Organizatora.
 7. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Portalu.
 8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.
 9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika
  2. Załącznik nr 2 – Zgoda Zawodnika/ Przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika
  3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie i zgoda Opiekuna.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda Zawodnika/ Przedstawiciela ustawowego

 na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika
 

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
 

Załącznik nr 4 - oświadczenie i zgoda opiekuna