REGULAMIN
Konkursu „Drużyna Energii” VII Edycja

 

§ 1. REGULAMIN

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Drużyna Energii” VII Edycja (dalej: Konkurs), w szczególności reguły, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, sposób wyłonienia Zwycięzców, a także przyznawania oraz przekazania Nagród.

§ 2. DEFINICJE

Dla potrzeb Konkursu, użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Ambasadorzy Drużyny Energii – sportowcy i osoby związane ze światem sportu zaangażowane w Konkurs.
 2. Czas Składania Zgłoszeń -  oznacza okres od 6 marca 2024 roku do 3 kwietnia 2024 roku. To czas, w którym Uczestnik winien spełnić łącznie warunki udziału w Konkursie oraz dokonać Zgłoszenia.
 3. Czas Trwania Konkursu – obejmuje okres od 6 marca 2024 roku do 14 lipca 2024 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Konkurs podzielony jest na cztery etapy.
 4. Finalista   Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, który został zakwalifikowany do udziału w ETAPIE IV Konkursu – Wielkim Finale.
 5. Formularz Konkursowy – dostępny w wersji elektronicznej na Platformie Konkursu formularz zgłoszenia Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do udziału w Konkursie, wypełniany i przesyłany przez Opiekuna.
 6. Formularz Zgłoszenia Zawodnika – dostępny w wersji pdf na Platformie Konkursu formularz zgłoszenia Zawodnika do udziału w Konkursie, przeznaczony do wypełnienia i podpisania

  1) w przypadku Zawodników Konkursu, którzy nie ukończyli lat 13 – przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Konkursu (rodzica lub opiekuna prawnego);
  2) w przypadku Zawodników Konkursu, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 18 – przez Zawodnika Konkursu, a obok podpisu Zawodnika Konkursu na zgłoszenie udziału w Konkursie zgodę wyraża jego przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny);

  Wzór Formularza Zgłoszenia Zawodnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 7. Jury – gremium składające się z 3 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciela ze strony Patrona Konkursu, powołane w celu wyłonienia Finalistów i Zwycięzców.
 8. Konkurs – konkurs pod nazwą „Drużyna Energii” VII Edycja, prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.DruzynaEnergii.pl (dalej: Platforma Konkursu), organizowany przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klub sportowy – oznacza wszelkie formy zgrupowania lub inicjatyw o charakterze sportowym, w szczególności uczniowskie kluby sportowe, w rozumieniu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Laureat Konkursu Uczestnik Konkursu, któremu przyznano Nagrody I Stopnia, opisane w § 6 Regulaminu.
 11. Lekcja WF – wydarzenie w siedzibie Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego lub innego obiektu sportowego uzgodnionego z Organizatorem współorganizowane przez Organizatora, w którym biorą udział Ambasadorzy Drużyny Energii.
 12. Nagrody – nagrody, wskazane w treści postanowień § 6 ust. 7, 8 i § 9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.
 13. Opiekun – pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona do kontaktu z Organizatorem, tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel Szkoły podstawowej lub w przypadku Klubu sportowego – osoba upoważniona do prowadzenia spraw klubu lub osoba przez taką osobę wyznaczona; na każdą Szkołę podstawową lub Klub sportowy przypada jeden Opiekun.
 14. Organizator – Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391928, NIP: 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23.986.600 złotych (wpłaconym w całości). Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne nagrody w rozumieniu przepisu art. 919 k.c. w zw. z art. 921 k.c.
 15. Patron Konkursu – ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, NIP: 957-095-77-22, REGON: 220353024, o kapitale zakładowym 4.521.612.884,88 złotych.
 16. Praca Konkursowa  -  w pierwszym etapie Konkursu (I ETAP – Zgłoszenia) oznacza Materiał Video w formie pliku video zapisany w formacie MP4, o minimalnej rozdzielczości 720p, o rozmiarze nie większym niż 100 MB i czasie trwania pomiędzy 30, a 150 sekund. W trzecim etapie Konkursu (III ETAP – Etap Sportowy) Praca Konkursowa oznacza Materiał Video, stworzony w celu wzięcia udziału w IV ETAPIE - Wielkim Finale.
 17. Platforma Konkursu – strona internetowa, w ramach której prowadzony jest Konkurs, pod adresem www.DruzynaEnergii.pl.
 18. Przywilej Finalisty Rankingowego „Dzika Karta” – przywilej przyznany przez Patrona Konkursu temu Uczestnikowi Konkursu, który pomimo osiągania wysokiego wyniku podczas całego ETAPU III nie uzyskał statusu Finalisty, uprawniający do udziału w Wielkim Finale.
 19. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 20. Szkoła podstawowa – oznacza placówkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 21. Uczestnik Konkursu – Uczestnikami Konkursu mogą być dwie kategorie podmiotów: Szkoła podstawowa, a także Klub sportowy;
 22. Wielki Finał – wydarzenie zorganizowane we wskazanym przez Organizatora miejscu, w którym udział biorą Finaliści i podczas którego są przyznawane i wydawane Nagrody.
 23. Zawodnik – oznacza ucznia 7 lub 8 klasy Szkoły podstawowej lub członka Klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 7 lub 8 Szkoły podstawowej, który w dniu dokonania Zgłoszenia przez Opiekuna ukończył 13 rok życia, posiadającego co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mającego stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodnik, który ukończył 13 rok życia, może przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
  Zawodnik oznacza również ucznia 4, 5, 6 klasy Szkoły podstawowej lub członka klubu sportowego w wieku odpowiadającym uczniowi klasy 4, 5, 6  Szkoły podstawowej, który w dniu Zgłoszenia nie ukończył 13 roku życia, działającego przez swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
 24. Zestawy – materiały video publikowane na Platformie Konkursu obrazujące zestawy ćwiczeń przygotowane przez Ambasadorów.
 25. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, któremu Jury przyznało Nagrody, o których mowa § 9 Regulaminu.

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za pośrednictwem sieci Internet na Platformie Konkursu, w Czasie Trwania Konkursu. Konkurs jest podzielony na cztery etapy:

  1) ETAP I  - Zgłoszenia do udziału w Konkursie 
  2) ETAP II - Kwalifikacje do Etapu Sportowego
  3) ETAP III - Etap Sportowy
  4) ETAP IV - Wielki Finał

 2. Celem Konkursu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego, sportowego trybu życia i zaangażowanie uczniów Szkół podstawowych oraz członków Klubów sportowych z mniejszych miejscowości do aktywnego udziału w uprawianiu sportu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Administratorem danych osobowych Zawodników, przedstawicieli ustawowych Zawodników, oraz Opiekunów jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez jakiekolwiek internetowe serwisy społecznościowe, w tym serwis Facebook, ani z nimi związany.
 6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 

§ 4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom wskazanym w § 2 ust. 21 Regulaminu, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje także Uczestnikom poprzednich edycji Konkursu, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.
 3. W przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 2:

  a)
  Uczestnik może dokonać Zgłoszenia spełniając wszystkie warunki, o których mowa w § 5 Regulaminu albo
  b) Uczestnik może dokonać Zgłoszenia spełniając warunki, o których mowa w § 5 Regulaminu, z wyłączeniem § 5 ust. 2 Regulaminu, tj. przesłania Pracy Konkursowej; w takim wypadku Uczestnik kwalifikowany jest od razu do etapu III bez możliwości otrzymania Nagrody I Stopnia, o której mowa w    § 6 ust. 8 Regulaminu.

 4. W imieniu Uczestników Konkursu Zgłoszenie udziału dokonuje Opiekun.
 5. Opiekun przed dokonaniem Zgłoszenia jest zobowiązany:

  1) w przypadku Zawodnika, który nie ukończył 13 roku życia i nie może samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie – pozyskać prawidłowo wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego Zawodnika Formularz Zgłoszenia Zawodnika;
  2) w przypadku Zawodnika, który ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych – pozyskać prawidłowo wypełniony i podpisany przez Zawodnika oraz przedstawiciela ustawowego Zawodnika Formularz Zgłoszenia Zawodnika;
  3) pozyskać zgodę Zawodnika lub przedstawiciela ustawowego Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika, której wzór stanowi treść Załącznika nr 1 do Regulaminu;

 6. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia Zawodnika polega na prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól Formularza i podpisaniu.
 7. Opiekun placówki biorącej udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej, w szczególności pozyskał prawidłowo uzupełnione i podpisane Formularze Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Osoba biorąca udział w Konkursie zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
 8. Opiekun dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej osoby, zapewnia, że przedstawiciele ustawowi Zawodników wyrazili dobrowolną, nieodpłatną, nieograniczoną ilościową i terytorialnie zgodę Organizatorowi i Patronowi Konkursu na wykorzystanie i rozpowszechnianie na okres 5 lat wizerunku Zawodnika umieszczonego w Pracy Konkursowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i Patrona Konkursu, w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem, na polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu, w przypadku gdy Praca Konkursowa zostanie nagrodzona Nagrodą. Z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wizerunek Zawodnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, jednakże z zastrzeżeniem, że w żadnej z tych form nie dojdzie do naruszenia integralności wizerunku Zawodnika.

 

 

§ 5. ETAP I - ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane w Czasie Składania Zgłoszeń, za pośrednictwem Formularza Konkursowego dostępnego poprzez Platformę Konkursu.
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu za pośrednictwem Opiekuna powinien, w Czasie Składania Zgłoszeń, spełnić łącznie następujące warunki:

  1) prawidłowo uzupełnić wszystkie pola Formularza Konkursowego i przesłać go za pomocą Platformy Konkursu;
  2) przesłać za pośrednictwem Platformy Konkursu i mediów społecznościowych Pracę Konkursową przedstawiającą zaangażowanie Uczestnika w uprawianie sportu lub praktykowanie zdrowego stylu życia; Praca Konkursowa może zawierać wizerunek Zawodników jako element zbiorowości.
  3) złożyć oświadczenie, że przesyłając Pracę Konkursową:

  a) Uczestnik Konkursu posiada wszystkie prawa do dysponowania Pracą Konkursową, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w tym wszystkich jej części stanowiących samodzielny utwór oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób czy podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych i znaków towarowych, a także, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób/podmiotów trzecich;
  b) wyraża zgodę na udział Konkursie Uczestnika Konkursu;
  c) osoby, których wizerunki są utrwalone w Pracy Konkursowej, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora i Patrona Konkursu, stosownie do postanowień § 4 ust. 8 w zw. z § 5 ust. 4 Regulaminu; z wyłączeniem sytuacji, w której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
  d) posiada prawidłowo wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszenia Zawodników do udziału w Konkursie (obejmujące wyrażenie niezbędnych, a umieszczonych w nim zgód);
  e) posiada pisemne oświadczenia przedstawicieli ustawowych Zawodników o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału Zawodników w Konkursie,
  f) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  g) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Organizatora stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu,
  h) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej służbowy, numer telefonu służbowy, adres i nazwa Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego w celu rozstrzygnięcia Konkursu, oraz w celach informacyjnych  i komunikacyjnych związanych z Konkursem, zawartych w treści Formularza Zgłoszenia;
  i) został poinformowany, że podanie przez niego informacji, o których mowa pod lit. h powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Zaniechanie podania tak określonych informacji uniemożliwi udział w Konkursie.

 4. Laureaci oraz Zwycięzcy Konkursu z chwilą przyznania im Nagrody i w zamian za jej otrzymanie udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji do nieograniczonego terytorialnie i ograniczonego czasowo na okres pięciu lat, korzystania z Pracy konkursowej, na poniższych polach eksploatacji:

  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publikowanie w Internecie, w szczególności na Platformie Konkursu, w mediach społecznościowych Organizatora oraz Patrona Konkursu (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), mediaenerga.pl, w komunikatach prasowych, a także we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach nie będących tytułami prasowymi, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej;
  e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  f) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  g) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe, rozpowszechnianie w sieci Internet,
  h) opracowywanie oraz rozporządzanie i korzystania z opracowania,
  i) prawo do udostępniania Pracy Konkursowej, do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz Patrona Konkursu, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.

 5. Opiekun w imieniu Uczestnika zapewnia, że autor/autorzy Prac Konkursowych nie będzie/nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do nagrodzonych Prac Konkursowych, a także, upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora/autorów Pracy Konkursowej autorskich praw osobistych oraz zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz udziela wyłącznego zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust 4 powyżej. Na żądanie Organizatora Opiekun w terminie 7 dni, zobowiązuje się do przekazania listy autorów Pracy Konkursowej wraz z pisemnym zobowiązaniem do niewykonywania autorskich praw osobistych oraz upoważnieniem do wykonywania autorskich praw osobistych, autorskich praw zależnych wraz z wyłącznym zezwoleniem do wykonywania autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikowania, czy Uczestnicy Konkursu i Zawodnicy spełniają warunki określone Regulaminem. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń bądź podania określonych danych, w tym zwłaszcza podania imienia i nazwiska Opiekuna, imienia i nazwiska Zawodnika, daty urodzenia Zawodnika, adresu i nazwy Uczestnika. W przypadku ustalenia, że Uczestnik jest osobą nieuprawnioną w świetle niniejszego Regulaminu do udziału w Konkursie lub naruszy zasady niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu takiego Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Jury zgłoszenia, które nie spełnia warunków określonych Regulaminem.
 8. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Jury zgłoszenia, w szczególności w przypadku gdy Praca Konkursowa będzie zawierała treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub naruszające dobre imię Organizatora lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Patrona Konkursu lub kodeksem etyki Patrona dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia przez Jury Konkursu zgłoszenia zawierającego Pracę Konkursową niskiej jakości, uniemożliwiającego dokładne zapoznanie się z treścią Pracy Konkursowej, uszkodzoną lub niespełniającą innych warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 6. ETAP II -  KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO

 1. Do II Etapu – Etapu Kwalifikacyjnego przechodzi Uczestnik, którego Opiekun w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu złożył zgłoszenie, które nie zostało odrzucone lub wykluczone przez Jury Konkursu w I Etapie.
 2. II Etap – Etap Kwalifikacyjny ma na celu dokonanie oceny przesłanych Zgłoszeń wraz z Pracami Konkursowymi i wyboru przez Jury maksymalnie 100 (sto) Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu – Etapu Sportowego.
 3. O zakwalifikowaniu się Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego do III Etapu – Etapu Sportowego Konkursu decyduje wyłącznie Jury.
 4. Przy wyborze Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, które zakwalifikują się do III Etapu – Etapu Sportowego, Jury bierze pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video, pomysł na prezentację sportowego charakteru Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego.
 5. Uchwały Jury podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Jury, które podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego grona przewodniczącego. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury kieruje pracami Jury.
 6. Lista Szkół podstawowych i Klubów sportowych, które zostaną zakwalifikowane do III Etapu - Etapu Sportowego zostanie podana do publicznej wiadomości na Platformie Konkursu nie później niż w dniu 8 kwietnia 2024 roku. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia podania informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do ostatniego dnia pierwotnego terminu, o czym poinformuje na Platformie Konkursu.
 7. Każdą Szkołę Podstawową lub Klub sportowy, która przesłała Pracę Konkursową w I Etapie Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu została zakwalifikowane do III Etapu Konkursu Organizator nagrodzi Nagrodą I Stopnia.
 8. Nagroda I Stopnia to nagroda rzeczowa w postaci zestawu: 30 strojów sportowych marki 4F dla Zawodników (przy czym jeden strój sportowy składa się z jednej koszulki i jednej pary spodenek marki 4F) i 3 bluz dresowych marki 4F dla Opiekuna, o łącznej wartości 3 923,76 zł brutto.
 9. Jeżeli na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanie nagród, o których mowa § 6 ust. 8 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania nagród w Konkursie w kwocie określonej w ust. 8 powyżej.
 10. Stroje sportowe i bluzy dresowe o których mowa w ust. 8 powyżej, Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 7 czerwca 2024 roku.
 11. Szkoła podstawowa lub Klub sportowy, które otrzymały stroje sportowe mają prawo nanieść na tylnej części koszulek numery oraz nazwy Szkół podstawowych lub Klubów sportowych, do których należą.

 

§ 7. ETAP III -  ETAP SPORTOWY

 1. Etap III – Etap Sportowy trwa od 8 kwietnia 2024 roku. O terminie zakończenia Etapu III oraz o terminie zakończenia możliwości wgrywania Materiałów Video Organizator poinformuje na stronie www.druzynaenergii.pl z 7-dniowym wyprzedzeniem.   Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu startu Etapu III, nie później jednak niż do ostatniego dnia pierwotnego terminu, o czym poinformuje na Platformie Konkursu.
 2. W trakcie Etapu III Organizator opublikuje na Platformie Konkursu zestawy ćwiczeń sportowych.
 3. W ramach III Etapu Opiekun zobowiązany będzie do nagrania co najmniej jednego Materiału Video z wykonywanego przez Zawodników ćwiczenia z Zestawów, o których mowa w ust. 2 powyżej i umieszczania go (ich) na Platformie Konkursu.
 4. W nagraniu Materiału Video z wykonywanym ćwiczeniem może wziąć udział dowolna liczba Zawodników z zakwalifikowanej Szkoły podstawowej lub Klubu sportowego, przy czym liczba Materiałów Video pozostaje dowolna. Ten sam Zawodnik może uczestniczyć tylko w (1) jednym Materiale Video z danym ćwiczeniem w ramach Zestawów.
 5. Opiekun zamieszczając na Platformie Konkursu Materiał Video wyraża zgodę na warunki określone w § 5 Regulaminu.
 6. Rywalizacje w ramach III Etapu – Etapu Sportowego będą podlegały (dwu) 2-stopniowej ocenie:

  1) w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę wynik stanowiący iloraz łącznej liczby wszystkich Zawodników wykonujących ćwiczenia w Materiałach Video przesłanych przez Opiekuna oraz łącznej liczby wszystkich uczniów danej Szkoły podstawowej lub członków danego Klubu spełniającego kryteria Zawodnika zgodnie z poniższym wzorem:


  wzór

  2) wynik, o którym mowa w ust. 1 będzie liczonych w 4 kategoriach:

  a. Szkoła o małej ilości uczniów
  b. Szkoła o średniej ilości uczniów
  c. Szkoła o dużej ilości uczniów
  d. Szkoła o bardzo dużej ilości uczniów

  3) W drugiej kolejności jury może wziąć pod uwagę: staranność wykonanego Materiału Video, zaangażowanie Zawodników i Opiekuna przy produkcji Materiału Video.
  4) Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych zadań związanych z tematyką proekologiczną, o czym poinformuje na Platformie Konkursu.
  3) Organizator dopuszcza możliwość wykonywania ćwiczeń sportowych lub innych aktywności fizycznych przez uczniów klas 8, które Organizator ogłosi na Platformie Konkursu. Umieszczenie na Platformie Konkursu Materiałów Video z ćwiczeniami lub innymi aktywnościami fizycznymi uczniów klas 8 będzie brane pod uwagę przez Jury podczas oceny.

 7. 4 (czterech) Finalistów zostanie ogłoszonych do publicznej wiadomości na Platformie Konkursu nie później niż  14 dni od zakończenia III Etapu. 
 8. Jury ma prawo przyznania Przywileju Finalisty Rankingowego „Dzikiej Karty” jednemu Uczestnikowi, który pomimo aktywności w trakcie całego ETAPU III nie uzyskał statusu Finalisty. Finalista ten weźmie udział w Wielkim Finale.
 9. Organizator dla każdego Finalisty oraz dla Uczestnika, któremu jury przyzna Przywilej Finalisty Rankingowego „Dzikiej Karty” zorganizuje Lekcje WF, czyli wizytę Ambasadorów Drużyny Energii, którzy przeprowadzą zajęcia sportowe dla Finalisty.
 10. Dokładana data i czas Lekcji WF zostaną ustalone przez Organizatora z Finalistą.
 11. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu wizyty Ambasadorów oświadczenia Zawodników, o których mowa w Regulaminie.
 12. Zgoda, o której mowa w Regulaminie, obejmuje wyrażenie przez Zawodnika lub opiekuna prawnego Zawodnika zgody na nieodpłatną, ograniczoną czasowo i nieograniczoną terytorialnie publikację wizerunku Zawodnika przez Organizatora w celach informacyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem na korzystanie z wizerunku Zawodnika na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  f) użyczanie lub najem.

 

§ 8. ETAP IV -  WIELKI FINAŁ

 1. Etap IV – Wielki Finał odbędzie się do dnia 7 czerwca 2024 roku, a o jego dokładnej dacie Organizator poinformuje za pośrednictwem Platformy Konkursu www.DruzynaEnergii.pl oraz mediów na min. 7 dni przed planowaną datą wydarzenia
 2. Etap IV – Wielki Finał odbędzie się w formie sprawdzianu umiejętności sportowych minimum 20 (dwudziestu – 10 dziewcząt i 10 chłopców) wybranych przez Opiekuna Zawodników Finalistów, w ramach którego zastosowanie będą miały następujące reguły:

  a. będą przygotowane stacje w formie toru z ćwiczeniami i zadaniami do wykonania;
  b. zadaniem każdego Finalisty będzie wykonanie jak największej liczby powtórzeń na każdej ze stacji, w określonym czasie;
  c. wynikiem Finalisty na danej stacji będzie liczba wykonanych powtórzeń przez zawodników;
  d. wynikiem końcowym danego Finalisty będzie suma wyników ze wszystkich stacji;
  e. Organizator pozostawia sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej kategorii zadania bądź ćwiczenia do wykonania podczas Wielkiego Finału.

 3. Opiekun zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu Wielkiego Finału Formularzy Zgłoszenia Zawodników.
 4. Etap IV – Wielki Finał jest etapem, w ramach którego są ogłaszane wyniki oraz przyznawane i wręczane Nagrody.
 5. Zwycięzca, który otrzymał Nagrodę zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzenia odbioru Nagrody, stanowiący warunek konieczny otrzymania Nagrody.

 

§ 9. NAGRODY

 1. Zwycięzcom w Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody – Nagroda Główna Szkoły, oraz Nagroda dla Opiekuna.
 2. Nagroda Główna Szkoły jest przyznawana 5 (pięciu) Szkołom podstawowym lub Klubom sportowym, które zakwalifikowały się do Wielkiego Finału. Nagrodą Główną Szkoły jest voucher na wyposażenie sali do wychowania fizycznego lub inny sprzęt sportowy, o wartości rynkowej nie większej niż 15 000,00 zł. 
 3. Nagrody dla Opiekunów są przyznawane 5 (pięciu) Opiekunom Finalistów.
 4. Nagrodą dla Opiekunów jest Voucher na pobyt dwudniowy w hotelu 4* o wartości nie większej niż 1 500 zł brutto .
 5. Jeżeli na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanie nagród, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania nagród w Konkursie w kwotach określonych odpowiednio w ust. 2, 4 i 6 powyżej.
 6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody i prawa do odebrania Nagrody na osobę trzecią. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

 

 

§ 10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje powinny być zgłoszone w Czasie Trwania Konkursu, w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs Drużyna Energii VII Edycja” lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej reklamacje@druzynaenergii.pl i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencji Uczestnika Konkursu/Zawodnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika/Zawodnika Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie, na adres korespondencji wskazany w treści reklamacji lub drogą mailową (w przypadku reklamacji złożonej drogą mailową i niepodania adresu do korespondencji).
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@druzynaenergii.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2024 r.
 4. Regulamin dostępny jest na Platformie Konkursu.
 5. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie Konkursu względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.
 6. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

  1) Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszenia Zawodnika.
  2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna.
  3) Załącznik numer 3 – Oświadczenie i zgoda Opiekuna.